6255 3030 post@norskvann.no

Godkjenningsordning for bilvask

9. feb, 2021 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive avløpsrenseanleggene på en god måte, og som samtidig sikrer at utslippene fra avløpsrenseanlegg ikke medfører uønsket forurensning av vannforekomstene eller av avløpsslam. Bestemmelsene i forurensningsforskriften om utslipp av oljeholdig avløpsvann har, siden de ble innført og myndigheten ble overført til kommunene, vært krevende for kommunene å forvalte.

Norsk Vann støtter alle tiltak som kan gjøre kontroll og oppfølging av dette lettere, og vi støtter derfor helhjertet forslaget om en godkjenningsordning for seriøs bilvask, som inkluderer krav til dokumentasjon av gyldig utslippstillatelse og gyldig serviceavtale, slik det er foreslått i høringsforslaget. Et slik tiltak vil være et av flere nødvendige tiltak for å beskytte avløpet som en sårbar resipient, og for å nå målene i vannforskriften.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Relaterte nyhetssaker

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer