6255 3030 post@norskvann.no

HØRINGSUTTALELSE: Endringer i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering av infrastruktur, utbyggingsavtaler mv.

13. des, 2023 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har samarbeidet med NKF om denne høringen. Vi stiller oss bak det de påpeker som positivt, men trekker også frem det som er problematisk. Det problematiske gjelder både forslaget til den nye ordningen i kapittel 12A og endringene i kapittel 17. Vi vil særlig understreke at vi mener det er uhensiktsmessig å skjerpe reglene for utbyggingsavtaler, slik departementet foreslår. Vi viser i den forbindelse til høringssvaret fra KS.

Vi er enig med KS i at forslaget vil innebære en statlig detaljstyring som står i kontrast til kommunelovens prinsipper om nærhet og forholdsmessighet. Vi er i tillegg enig i at forslaget går for langt i å gi statsforvalteren adgang til å overprøve det lokale selvstyret. Vi støtter KS sitt forslag om at en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner, relevante fagmiljø og bransjer bør videreutvikle forslaget til en omforent modell, før departementet går videre med forslag til lovendringer.

Generelt mener vi at forslaget i for stor grad tar hensyn til byggebransjens finansielle strukturer, fremfor å fremme en bærekraftig utvikling til beste for samfunnet og fremtidige generasjoner, slik det følger av lovens formål.

Norsk Vanns høringssvar finner du her.

NKFs høringssvar finner du her.

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker