6255 3030 post@norskvann.no

Norsk vannforsyningssektor

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Hver dag bruker hver person i Norge ca. 140 liter vann (NV rapport B20, Norske tall for vannforbruk). Rundt 10 l går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til andre formål, som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m. Vannforsyningen dekker også behovene til andre enn husholdningene, som næringsliv, brannvesen, skoler, barnehager og helseinstitusjoner.

Det er per 2019 1391 vannforsyningssystemer i Norge hvor 88% av disse forsyner mer enn 50 fastboende. Disse er hovedsakelig kommunale, mens vannforsyningssystemene med annen eieform er mange i antall, men forsyner en mindre del av befolkningen. Kravene til vannforsyningen er bl.a. gitt i drikkevannsforskriften.

Vann i verden

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. september 2010 at tilgang til vann og sanitær er en menneskerett. Det er i dag 2.2 milliarder mennesker i verden som mangler tilgang til rent drikkevann og 297 000 barn under fem år dør av diaresykdommer relatert til manglende sanitærforhold, dårlig hygiene og utrygt drikkevann hvert år. Norge har en viktig rolle å spille gjennom vår stemme i internasjonale fora og med kompetanseoverføring og bistandsmidler.

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av medlemslandene i 2015. Dette er 17 mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Målene ser på miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene gjelder for alle land inkludert Norge og må derfor også legges til grunn for norsk politikk og forvaltning. Det er særlig to mål som er relevant for vannforvaltning i Norge:

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Vann og helse

Mer enn 11300 lesere av BMJ (British Medical Journal) kåret utbyggingen av den moderne VA-infrastruktur til det viktigste medisinske bidraget til bedre helse i verden, etter 1840. En velfungerende vannforsyning er en forutsetning for god helse hos innbyggerne.

Kroppen din består av over 70 % vann, og du bør drikke minst 2,5 liter i døgnet. Ernæringsrådets rapport Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer gir 13 kostråd til befolkningen, hvorav kostråd nr. 9 anbefaler vann som drikke. God hydrering er positivt for hjerneaktivitet, fysisk utfoldelse, tannhelse og hud. 

kontrollrom i hurdalssjøen
oset vannbehandlingsanlegg

bedreVANN

bedreVANN er et verktøy fra Norsk Vann for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Besøk sidene ved å klikke på bildet over.

prøvetaking av drikkevann
Prøvetaking av drikkevann
Vannverkseiere skal ta vannprøver av råvann og drikkevann i samsvar med kravene i drikkevannsforskriften. Rutineprøvene skal gi et representativt bilde av vannkvaliteten gjennom året som dokumentasjon på at drikkevannet tilfredsstiller kravene til et helsemessig trygt drikkevann uten fremtredende lukt, smak og farge.  Analyseresultatene rapporteres til Mattilsynet.
innsjø
Vannkilder

Vannkildene i Norge er mange, og vi er heldige som har lett tilgjengelig vann i store mengder. Grovt sett skiller vi mellom to typer vannkilder: overflatevannkilder og grunnvannskilder.

Overflatevannkilder i Norge er innsjøer og elver, og over 90 % av drikkevannet kommer fra kilder som dette. Grunnvann fra løsavsetninger, fjell og oppkommer er av vesentlig betydning for vannforsyningen, og disse gir drikkevann til rundt cirka 10 % av befolkningen. Sjøvann og oppsamlet regnvann benyttes også som vannkilder.

Oset vannbehandling
Vannbehandling

Hovedmålene med behandling av drikkevann er å inaktivere mikroorganismer (desinfeksjon), fjerne partikler og organisk materiale (humus), fjerne andre uønskede uorganiske stoffer og tilpasse vannkvaliteten til ledningsnettet (korrosjonskontroll).

I Norge settes det krav til at vannbehandlingen og kildebeskyttelsen til sammen skal gi tilstrekkelige hygieniske barrierer (drikkevannsforskriften §13). I praksis betyr dette minimum to hygieniske barrierer.  

koagulering og flokkulering
Koagulering

Den norske drikkevannsforskriften krever tilstedeværelse av minst to hygieniske barrierer i alle godkjenningspliktige vannforsyningssystemer. Slike barrierer må ikke bare finnes – de må også være stabile og effektive til enhver tid for å oppnå det som er hovedformålet: En sikker vannforsyning. De fleste store vannverk i Norge benytter koaguleringsprosesser som en sentral del av sin vannbehandling. Over 2 millioner forsynes med drikkevann fra disse vannverkene.

Koke vann i gryte
Kokevarsel

Kokevarsel blir sent ut dersom man frykter at drikkevannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer. Dette kan blant annet forekomme ved svikt i vannbehandlingen på vannverket, ved forurensning av drikkevannsbasseng eller ved trykkløst nett.

Oset vannbehandling
Mikroplast

Mikroplast er små partikler (mellom 5 mm og 1μm) fra syntetiske materialer. Mikroplastpartikler kan være laget for spesielle formål («primær mikroplast»), men storparten av de som finnes i våre omgivelser er resultatet av slitasje etter bruk og nedbryting av ulike gjenstander laget av syntetiske materialer (tekstiler, dekk, flasker, etc.; «sekundær mikroplast»). Vi er daglig omgitt av gjenstander som er helt eller delvis laget av syntetiske materialer og det er sannsynlig at alle avgir større eller mindre mengder mikropartikler.

Koke vann i gryte
UV-desinfeksjon av drikkevann

I Norge har UV-desinfeksjon lenge vært i utstrakt bruk på små vannverk, primært av praktiske og økonomiske årsaker. Det var imidlertid først etter oppdagelsen i 1997/1998 av at UV-lys selv i relativt lave doser evnet å inaktivere klorresistente parasitter at interessen for denne metoden skjøt fart internasjonalt, og også for de store vannverk. Etter giardiasis-epidemien i Bergen høsten 2004 har parasittfaren vært en sterk drivkraft for bruk av UV som en av flere hygieniske sikkerhetsbarrierer.

Våre siste vann-nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

Nordiwa 2024 – se program og meld deg på

NORDIWA vannforsyning arrangeres i København 18. – 20. september. Program for konferansen er nå lagt ut. Meld deg på innen 30. juni for «Early bird» pris. DANVA, FIWA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til Nordisk drikkevannskonferanse, NORDIWA, i...

les mer

Ofte stilte spørsmål om vann

Mange spørsmål går ofte igjen, andre spørsmål dukker opp fra tid til annen. Mange er forholdsvis uavhengige av sted og tid, og svaret vil kunne være omtrent det samme fra gang til gang. Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål og forsøkt å besvare disse. Denne listen vil aldri kunne bli utfyllende, men Norsk Vann mottar gjerne innspill om flere aktuelle spørsmål, slik at listen stadig kan utvides.