6255 3030 post@norskvann.no

VANN og POLITIKK

Bilde m tekst Ingenting er viktigere enn vann!

Det er kommunestyrets ansvar å sikre at kommunen leverer trygt drikkevann til innbyggere og næringsliv, nok vann til brannslokking, og at avløpsvannet håndteres på forsvarlig måte slik at det ikke er til fare for helse og miljø når det slippes tilbake i naturen. 

Gode vann- og avløpstjenester er en forutsetning for at samfunnet skal fungere

I Norge forventer vi at vannet i springen er rent og trygt, og at vi skal slippe å møte igjen avløpsvannet på badestrender eller få det inn i kjelleren. Vi har som samfunn stor tillit til at disse tjenestene fungere, men de gjør seg ikke selv.

10 000 hverdagshelter i vannbransjen, den komplette verdikjeden av vann- og avløpsanlegg, teknologibedrifter og leverandørindustri, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner, sørger for at innbyggere og næringsliv kan ha denne tryggheten.

Som politiker har du et stort ansvar for å gi disse heltene gode rammebetingelser slik at de kan gjøre jobben sin – å sikre vårt desidert viktigste næringsmiddel.

På disse sidene har vi tatt mål av oss å gi deg som folkevalgt et grunnlag for å forstå hvor viktige vann- og avløpstjenestene er for at din kommune skal fungere, og behovet for at du som lokalpolitiker engasjerer deg i denne litt skjulte sektoren.

Du bør etterspørre status på tjenestene i din kommune, sette deg inn i investeringsbehov, beredskapsarbeidet, rekrutterings- og kompetanseutvikling og andre faktorer, som gjør deg i stand til å ta gode beslutninger knyttet til disse livsnødvendige og samfunnskritiske tjenestene.

Vi har også laget en brosjyre som kan egne seg som introduksjon til vann- og avløpstjenestene for folkevalgte i kommunen. 

I brosjyren peker vi på ansvaret kommunepolitikerne har for vann- og avløpstjenestene, kommunens ulike roller, rolledelingen mellom kommunene og nasjonale myndigheter og regelverk, samt presenterer kort sentrale utfordringer som politikerne bør kjenne til for å kunne ta gode beslutninger om disse samfunnskritiske funksjonene. 

Brosjyren kan fritt lastes ned og distribueres på egnet måte til lokalpolitikere og andre målgrupper. 

Provisorisk drikkevannsledning

De livsviktige tjenestene

Uten velfungerende vann- og avløpstjenester vil et moderne samfunn raskt stoppe opp. Hva gjør du om du ikke får vann i krana, ikke kan spyle ned i toalettet, eller brannbilen ikke får tilgang på vann? 

Det er tjenester vi mer eller mindre tar for gitt. Men kan vi det også i fremtiden? 

Barn drikker vann

Er billigst alltid
best?

Kostnadseffektivitet innenfor vann- og avløpssektoren handler om å produsere en bestemt tjeneste til en lavest mulig kostnad. Ganske enkelt, men likevel lett å trå feil.

Det er viktig at begrepet ikke misforstås slik at fokus ligger på å tilby tjenestene til lavest mulig kostnad, uavhengig av kvalitet. Er kommunepolitikerne bare opptatt av lave kostnader kan det fort gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene, til fare for liv, helse og miljø.

Bading i vannkilde

Verdifulle vannkilder trenger beskyttelse

Norge er et velsignet vannrikt land. Likevel kan vi ikke ta rent vann i springen – vårt viktigste næringsmiddel – for gitt.

Norske vannverk henter i stor grad vann fra overflatevannkilder som elver og innsjøer når de skal produsere drikkevann. Vannkildene må beskyttes og forvaltes på en god måte, blant annet fordi kvaliteten på råvannet i kildene bestemmer hvor mye ressurser vannverkene må sette inn for å sikre at vannet er trygt å drikke.

Ledningsfornyelse i Hamar

Utbygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur

Norske kommuner står foran store utfordringer når det gjelder å ta vare på, skifte ut og oppgradere infrastrukturen til de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene. Det kommer til å bli kostbart, og det er du som mottar tjenestene som får regningen. 

Ras, flom, havnivåøkning, tørkeperioder og høyere vanntemperatur er konsekvenser av klimaendringene som allerede skaper utfordringer for kommunenes evne til å sikre nok, trygt og godt drikkevann til innbyggere, institusjoner og næringsliv. 

Avløpshåndtering og miljø

Avløpsvann fra husholdninger, industri og annen virksomhet må renses forsvarlig før det slippes tilbake i natur og miljø. Urenset avløpsvann på avveie utgjør en helserisiko for innbyggerne, og er heller ikke noe som øker trivselen i et samfunn. 

I tillegg inneholder avløpsvannet næringsstoffer, miljøgifter, mikroplast og annen forurensning, som når det slippes ut i store mengder kan gi redusert vannkvalitet og være skadelige for dyr og planter. 

Flere temaer:

Andre temaer politikerne bør være opptatt av for å sikre forsyningssikkerhet og kvalitet i vann- og avløpstjenestene:

 

Ingenting er viktigere enn VANN
-kilden til alt liv og vårt viktigste næringsmiddel!

Lykke til med jobben!