6255 3030 post@norskvann.no

Sikkerhet og beredskap i vannsektoren

Aktuelt:

Beredskaps-messige utfordringer

Hvilke utfordringer står VA-virksomhetene overfor når det gjelder sikkerhet og beredskap?
I sitt innlegg på Vannberedskapskonferansen 2021 pekte avdelingsleder Kjetil Furuberg i Norsk Vann blant annet på utfordringer knyttet til vann og avløp som del av kommunens helhetlige beredskap, datasikkerhet, kapasitet og kompetanse, kjemikalieforsyning, fysisk sikring, nødvann og andre aktuelle problemstillinger. 

Askøy-hendelsen

Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse i oktober 2021. På konferansen ble granskningsrapporten av Askøy-hendelsen presentert med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen. 

Skreddersydd studium

Norsk Vann og Høgskolen i Innlandet fortsetter det gode samarbeidet om studiepoengivende kompetanseheving innen beredskap og krisehåndtering for folk i vannbransjen.

Til nå har over 140 studenter vært igjennom det nett- og samlingsbaserte deltidsstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen». Hovedsakelig er det ansatte i kommuner og kommunale selskap med arbeidsoppgaver knyttet til vannforsyning som har tatt studiet, men det er også nyttig for andre i vår bransje. Det er også nyttig for folk med en mer overordnet beredskapsrolle i kommunen.

Nasjonal vannvakt
Tlf.: 21 07 88 88

Folkehelseinstituttet har døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen.

Vannverkseier har varslingsplikt til Mattilsynet etter drikkevannsforskriften når det skjer – eller vil kunne skje – noe unormalt med vannforsyningen.

Slik jobber du med ROS og beredskap i vannbransjen

Målet med denne web-portalen er å sammenstille og tilgjengelig gjøre informasjon slik at det blir enklere for kommuner og vannverk å ha en god og øvet beredskap basert på gode ROS-analyser.

Gjennom et Norsk Vann prosjekt er det innhentet erfaringer, praktiske eksempler og informasjon om ROS-analyser, beredskapsplaner, beredskapsøvelser og beredskapskommunikasjon under krise. Disse er samlet på sine områder på denne portalen, som vil være et “levende”—og fortløpende oppdatert—hjelpeverktøy for vannverkene i årene fremover.

Arbeidet har hatt hovedfokus på ROS og beredskap innen vannforsyning, men avløpshåndtering er inkludert for utvalgte tema.

Arbeidet i prosjektet er utført av SINTEF i samarbeid med Norconsult. Ulike vannverk i Norge har bidratt med informasjon. Informasjonen er anonymisert i den grad det er nødvendig ut i fra ønsket om ikke å vise sårbarheter til enkelt vannverk.

ROS-analyser

Her finner du beskrivelse av ROS-analyser som viser hvordan ROS-analyser kan gjennomføres. ROS analysene dekker hele den urbane vannverdikjeden fra nedbørfelt, vannkilde, vannbehandlingsanlegg, vanntransport, avløpstransport og avløpsrenseanlegg. Inkluderer også ROS-analyser knyttet til informasjonssikkerhet og oversikt over hendelser som har oppstått i vannbransjen.

Beredskapsanalyse

Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om helsemessig og sosial beredskap.

I tillegg skal vannverket i henhold til drikkevannsforskriften sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

Kommunale vannverk er også berørt av forskrift om kommunal beredskapsplikt. Den legger føringer om at overordnet kommunalt beredskapsplanverk skal samle og integrere øvrig planverk i kommunene.

Vi etablerer en beredskap for å håndtere de farer som ikke kan eller bør håndteres av forebyggende, sannsynlighetsreduserende tiltak alene. Det er viktig at beredskapens ytelser er godt begrunnet og en kontinuerlig aktivitet i virksomhetens drift. Dette betyr at beredskapen blir kontinuerlig forbedret med utgangspunkt i utredninger, analyser, samfunnsutvikling og erfaringer.

Beredskapsplan

Overordnet rammeverk for beredskap er beskrevet i eget notat. Det gjøres rede for hvordan beredskap bør etableres for et antall dimensjonerende hendelser som følger av ROS-analysen og beredskapsanalysen. Beredskapsplanens struktur er forklart og det diskuteres hvordan beredskapsplanen kan driftes og vedlikeholdes.

Her finner du også en mal for en overordnet beredskapsplan inndelt i operativ del og administrativ del. Malen er utarbeidet høsten 2022. Eksempel på funksjonskort og aksjonskort følger også med..

For medlemmer av Norsk Vann kan man også på forespørsel få tilsendt eksempler på tiltakskort. Send en mail til Norsk Vann med navn og kommune for å få tilgang til disse dokumentene. Det er viktig at mailen som benyttes er knyttet opp mot medlemsdatabasen.

Beredskapsøvelse

Overordnet rammeverk for planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelse er beskrevet i eget notat. Herunder ulike type øvelser som kan gjennomføres innenfor vannforsyning og avløpshåndtering.

Du finner også eksempler på øvelsesopplegg og dreiebøker. Eksemplene inkluderer scenarier som går på tvers av infrastrukturer og som er relevant for både store og små vannverk. For medlemmer av Norsk Vann kan man også på forespørsel få tilsendt flere anonymiserte dreiebøker(øvelser). Send en mail til Norsk Vann med navn og kommune for å få tilgang til disse dokumentene. Det er viktig at mailen som benyttes er knyttet opp mot medlemsdatabasen.

Eksempel på manipulert nyhetsside som ofte benyttes som opptakt til en øvelse eller underveis i en øvelse finnes også.

Beredskapskommunikasjon under kriser

Under finner du to rapporter som tar for seg ulike kommunikasjonskanaler med fokus på sosiale medier som vannverk kan bruke i kommunikasjon med brukere, og det beskrives hvordan kommunikasjonsstrategier kan lages. Det gis eksempler for daglig bruk, samt eksempler og maler for kommunikasjon under hendelser både for sosiale medier, nettsider og SMS-varsling.

Sosiale medier har blitt en viktig kommunikasjonskanal mellom private og offentlige aktører og allmennheten. Både til hverdags og under hendelser og kriser, brukes sosiale medier til kommunikasjon. Gode relasjoner med brukere og kjennskap til brukerne og deres behov er viktig for å kunne spre ønsket informasjon og nå ut til ønsket målgruppe. For å lykkes med bruk av sosiale medier under kriser er det avgjørende med gode forberedelser, som å ha strategier for bruk, etablere profiler på sosiale medier, ha et nettverk og være kjent med de ulike sosiale mediene.