6255 3030 post@norskvann.no

Bakenforliggende årsaker til Askøy-hendelsen—lærdom og erfaringer for administrativ og politisk ledelse

Hvilke organisatoriske og politiske forhold hadde betydning for, og ledet frem til Askøy-hendelsen? Hva er de viktigste lærdommene fra hendelsen for ledere i bransjen og politikere? Svarene på disse spørsmålene finner dere i opptakene fra vannberedskapskonferansen nedenfor. 

Norsk Vann inviterte, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse i oktober 2021. På konferansen ble granskningsrapporten av Askøy-hendelsen presentert med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen. 

Omtale av hendelsen og granskningsrapporten er tilgjengelig hos Askøy kommune 

Hva kan vi lære av hendelsen, og hva bør andre kommuner ta med seg inn i egen organisasjon? Læring fra denne typen hendelser er svært viktig for å skape en robust sektor. 

Granskningsrapporten omtaler de bakenforliggende årsakene til sykdomsutbruddet og konsekvensene av dette. Det ble blant annet pekt på følgende forhold;

  • Kommuneledelse og administrasjon har hatt manglende fokus på drikkevannsforsyning som et kritisk infrastrukturelement, og manglende kommunal ansvarlighet i forhold til drikkevannsforskriftens krav til vannverkseier.
  • Askøy preges av tidkrevende beslutningsprosesser og endringer i kommunale planer som angår drikkevannsforsyningen. Kommunen fremstår som utbyggingsvennlig, men har ikke anvendt rekkefølgekrav som et virkemiddel for raskere gjennomføring av drikkevannsrelaterte utbygginger.

Stian Antonsen, seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, og en av forfatterne bak granskningsrapporten, presenterte granskningens funn knyttet til organisatoriske og politiske forhold. 

Anton Bøe, sjef vann og avløp, Askøy kommune, fulgte opp Stians innlegg med å gi et innblikk i hvordan det ble arbeidet med vann- og avløp i politiske prosesser, prioriteringsspørsmål og planarbeidet. Konsekvensene og betydningen for kapasitet og organisering av vann- og avløpsavdeling, og følgelig kvaliteten på tjeneste ble belyst.

I påfølgende sofaprat ble lærdommene fra hendelsen utdypet og oppsummert.

Vi har trukket ut sentrale læringspunkter fra foredragene i dette dokumentet: Læringspunkter fra Askøy-saken

Er du politiker eller leder med lite kjennskap til vann og avløp? 

Kjetil Furuberg, avdelingsleder ved Norsk Vann ga på Kontrollutvalgskonferansen i 2020 en innføring i hva som kreves for å levere rent drikkevann. 

Furuberg sitt foredrag kan sees i sin helhet her

Ansvaret for godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering ligger hos politikerne. De må stille de riktige spørsmålene til administrasjonen. Likeledes må de få riktig og tilstrekkelig informasjon om tilstand og utfordringer, og utfra dette ta ansvarlige beslutninger som gir gode tjenester som er i overenstemmelse med regelverket.  

Norsk Vann har arbeidet systematisk med sikkerhet og beredskapsspørsmål, og utgitt en rekke veiledere. Omtale av beredskapsarbeidet finner du her. https://norskvann.no/ros-og-beredskap/