6255 3030 post@norskvann.no

En bærekraftig vannbransje

Årsmøtet i Norsk Vann vedtok i september 2017 en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen. Vedtaket markerte starten på en systematisk satsing på bærekraft i bransjen. Etter dette er det utgitt flere rapporter fra Norsk Vann med bærekraft som tema. Rapportene gir verktøy som skal hjelpe bransjen i å nå målene som er beskrevet i bærekraftstrategien.

Oppfølgingen av bærekraftstrategien er beskrevet i bedreVANN rapporten. I benchmarkingsystemet er det, som en del av bransjens bærekraftarbeid, utviklet indikatorer for å beskrive status på området. Arbeidet omfatter alle områder i bransjen.

Avløpshåndtering

Avløpsvann er vann som er brukt i husholdninger, industri og annen virksomhet, og som må renses forsvarlig før utslipp til naturen igjen.

Ifølge KOSTRA var det i Norge i 2019 2710 avløpsrenseanlegg større enn 50 pe. Disse sørger for å ta hånd om avløpet fra 85 % av befolkningen, mens de resterende har egne avløpsanlegg eller mindre, private fellesløsninger. Det registrert 330 000 anlegg mindre enn 50 pe i 2019. Slammet fra avløpsrenseprosessen gjenbrukes i stor grad som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket og på grøntarealer, etter å ha gjennomgått behandling og kvalitetskontroll i henhold til krav i gjødselvareforskriften.

Avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter. De viktigste er plan- og bygningsloven, forurensningsloven, forurensningsforskriftens del 4, vannforskriften og gjødselvareforskriften.

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. september 2010 at tilgang til vann og sanitær er en menneskerett. FN anslår at 80% av avløpsvannet globalt slippes ut i miljøet uten tilstrekkelig behandling og at 297 000 barn under fem år dør av diaresykdommer relatert til manglende sanitærforhold, dårlig hygiene og utrygt drikkevann hvert år.

Tilfredsstillende håndtering av avløpsvann inngår i flere av FNs bærekraftsmål. Det er særlig to mål som er relevant for avløpshåndtering i Norge:

6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

kontrollrom i hurdalssjøen
oset vannbehandlingsanlegg
prøvetaking av drikkevann
Akkreditert prøvetaking
I Norge er kreves det normalt akkreditert prøvetakning av avløpsvann for både kommunale renseanlegg og industrianlegg. Ansvarlig for renseanlegget skal sørge for at det blir tatt prøver av renset avløp for å kunne dokumentere til forurensningsmyndighetene at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Akkreditering godkjennes i Norge av Norsk akkreditering en etat under Nærings og Fiskeridepartementet.
innsjø
Mikroplast

Mikroplast er små partikler (mellom 5 mm og 1μm) fra syntetiske materialer. Mikroplastpartikler kan være laget for spesielle formål («primær mikroplast»), men storparten av de som finnes i våre omgivelser er resultatet av slitasje etter bruk og nedbryting av ulike gjenstander laget av syntetiske materialer (tekstiler, dekk, flasker, etc.; «sekundær mikroplast»). Vi er daglig omgitt av gjenstander som er helt eller delvis laget av syntetiske materialer og det er sannsynlig at alle avgir større eller mindre mengder mikropartikler.

Oset vannbehandling
Primærrensing

Primærrensing baseres på rensekravene i Forurensningsforskriften del 4 om avløp. Forurengsningsforskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv i norsk lovverk. Opprinnelig er sekundærrensekrav malen, mens primærrensekrav er gitt som unntak på spesielle vilkår angitt i forurensningsforskriften § 14-8 Utslipp til mindre følsomt område.  

innsjø
Minirenseanlegg

I 2017 var Norsk Vann og Avløp Norge enige om et felles rapporteringsskjema for årlig, forskriftsfestet rapportering av minirenseanlegg.

innsjø
Sekundærrensing

Sekundærrensekravene er regulert i forurensingsforskriftens del 4 om avløp. Forurengsningsforskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv i norsk lovverk.

Siste nytt om avløp og miljø

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i vannbransjen. Dermed stikker de av med Norsk Vann sin Bærekraftpris for 2021. Foto (© Odd Borgestrand) viser fra venstre, Thomas Breen, Magnar Sekse og Thor Haakon Bakke Fagdirektør Magnar Sekse og byråd...

les mer
Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt. Det samme er en utredning om å øke gjenvinningen av fosfor, inkludert et...

les mer
Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet og statsforvalterne gjennomfører i disse dager en større tilsynsaksjon rettet mot kommunenes avløpsanlegg i tettbygde strøk. – I tilsynet vil vi både se om kommunene oppfyller dagens krav og om de vil kunne oppfylle dem også i framtiden. Kommuner som...

les mer

Ofte stilte spørsmål om avløp og miljø

Mange spørsmål går ofte igjen, andre spørsmål dukker opp fra tid til annen. Mange er forholdsvis uavhengige av sted og tid, og svaret vil kunne være omtrent det samme fra gang til gang. Nedenfor har vi samlet en rekke spørsmål og forsøkt å besvare disse. Denne listen vil aldri kunne bli utfyllende, men Norsk Vann mottar gjerne innspill om flere aktuelle spørsmål, slik at listen stadig kan utvides.