6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Akkreditert prøvetakning

Prøvetaking av avløpsvann og avløpsslam

Avløpsvann

For å framskaffe informasjon om sammensetningen av avløpsvann og avløpsslam tas det jevnlig ut prøver, som analyseres for ulike parametere. Informasjonen som innhentes, brukes for å styre og dokumentere rense- og behandlingsprosesser. I tillegg utnyttes informasjonen for å dimensjonere nye renseanlegg, eller utvide eksisterende anlegg, Feil ved prøvetakingen eller utilstrekkelige prøvetakingsprosedyrer kan føre til at avgjørelser blir tatt på et sviktende grunnlag, noe som kan føre til skade på både mennesker og miljø.

For de større avløpsrenseanleggene (kap 14 i Forurensningsforskriften) er det et krav at den som utfører prøvetakingen, skal være akkreditert for dette. Ansvarlig for renseanlegget skal sørge for at det blir tatt prøver av renset avløp for å kunne dokumentere at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Akkreditering godkjennes i Norge av Norsk Akkreditering.

Avløpsslam

For prøvetaking av avløpsslam har myndighetene utarbeidet en egen veiledning for prøvetaking.

Det er 13 bedrifter som i dag kan gjennomføre akkreditert prøvetaking.

Rapport om representativ prøvetakning

Et akkreditert system har vist seg å være svært omfattende og ressurskrevende, og mange har erfart at mye ressurser er knyttet opp mot opprettholdelse av selve systemet, og på detaljer som ikke gir økt kvalitet på prøvetakingen. Miljødirektoratet har også identifisert ulemper med dagens system da omfanget ble større enn det man hadde forventet, og kostnadene ble langt høyere enn det som var stipulert.
Fra bransjens side har det vært et ønske å undersøke mulige alternativer til akkreditert prøvetaking, som samtidig opprettholder kvaliteten på prøvene, og sikrer at kravet om representative prøver i forskriften etterleves.

Et Norsk Vann prosjekt er derfor gjennomført med mål å beskrive og vurdere ulike modeller for et system for representativ prøvetaking og vannføringsmåling som tilfredsstiller Forurensningsforskriftens krav (§14-11) til prøvetaking, definert som det som i forskriften kalles «et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans.»

Rapporten som foreligger fra prosjektet, omhandler ulike løsninger, og det gis noen anbefalinger for et nytt system der prøvetakingen kan inngå i kvalitetssikrings-systemene til avløpsanleggene og hvordan kravet til en ‘kvalifisert nøytral instans’ kan tilfredsstilles. Forslagene som er fremmet i rapporten vil bli behandlet videre i Norsk Vann.