6255 3030 post@norskvann.no

Nettverksgrupper—la oss lære av hverandre!

Velkommen til Norsk Vann sine nettverksgrupper

Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige kommunene og kommunalt eide selskapene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer. Tilknyttede medlemmer som leverandører og rådgivere har dessverre ikke anledning til å delta i nettverkene, men kan bli invitert til å holde presentasjoner innen aktuelle temaer.

Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Målet er å dele de gode ideene og erfaringene slik at dere kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

Hvis du ønsker å delta i en eller flere av nettverkene eller bare ønsker mer informasjon, ta kontakt med de oppgitte kontaktpersonene for hvert nettverk.

Nettverk for drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling innen drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Driftsoperatører og personell som jobber på/med avløpsrenseanlegg.

Sted og tid: Teamsmøter 1 g/mnd.  Torsdager kl. 12-13:30

Eksempler på temaer:

 • Opplæring og organisering av driftspersonell
 • Energioptimalisering
 • Representativ prøvetaking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for nybygging og ombygging av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal bygge om eller bygge nye avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Nye rensemetoder
 • Vurderinger ved valg av renseløsning
 • Prosessen ved anskaffelse av nytt anlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for søknad om utslippstillatelser

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal søke om utslippstillatelse (kap. 14).

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Innhold i søknad
 • Erfaringer fra de som er i prosessen

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

 

Nettverk for fremmedvann på ledningsnett

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med fremmedvann.

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen som jobber med fremmedvann

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Tirsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Temperaturmålinger for å avdekke innlekk
 • Målinger i avløpsnettet og funn
 • Arbeid med fremmedvannsplan
 • Vannbalanse, modellering, sammenstilling og tolkning av data

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for rapportering og oppfølging av krav i utslippstillatelser

Mål: Erfaringsutveksling for de som jobber med rapportering og krav i utslippstillatelser (kapittel 13 og 14 anlegg)

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1 g/mnd.  Torsdager kl. 9-10:30

Eksempler på temaer:

 • Beregningsmetoder
 • Fosforregnskap for avløpsledningsnett
 • Kildekontroll/kildesporing
 • ROS-analyser
 • Resipientovervåking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for slam/biorest/biogass

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber på avløpsrenseanlegg med slam og biogass

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter hver 2. mnd. Ikke startet.

Eksempler på temaer:

 • Tekniske løsninger
 • Drift og oppfølging av råtnetanker
 • Slamkvalitet og bruk
 • Erfaringer med biogassanlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

 

Nettverk for jurister som jobber innen vann og avløp

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling der aktuelle juridiske spørsmål diskuteres og erfaringer/kunnskap deles. Terskelen skal være lav for å stille spørsmål vi lurer på. Det forutsettes at alle i nettverket bidrar med innspill på temaer, deler erfaringer og kunnskap og engasjerer seg i diskusjonene. Her skal vi dele og lære av hverandre.

Målgruppe: Jurister ansatt hos Norsk Vanns andelseiere som i hovedsak jobber med vann- og avløpsrelaterte juridiske problemstillinger og tilhørende saksbehandling

Sted og tid: Teamsmøter siste onsdag i måneden kl 1330-1500, en fysisk samling i året

Kontaktperson Norsk Vann: Elin Riise

Nettverk for forvaltning av mindre renseløsninger

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for kommuner som forvalter myndighet forbundet med mindre renseløsninger (kapittel 12 anlegg)

Målgruppe: Saksbehandlere ansatt hos Norsk Vanns andelseiere og som jobber med forvaltning av myndighet av kapittel 12- og 13-anleggene.

Sted og tid: Teamsmøter arrangeres to ganger i måneden. Medlemmene får egen innkalling. 

Kontaktperson Norsk Vann: Gjertrud Eid

Diskusjonsforum vannbehandling / drikkevannskvalitet

Mål: Skape en møteplass for å diskutere hva som er de mest bærekraftige løsningene for å levere helsemessig trygt og godt drikkevann, der vi ser råvannskvalitet og drift av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett i sammenheng. Hovedmålet er å lære av hverandre, ved å dele erfaringer fra daglig drift, dele resultater fra pågående og gjennomførte undersøkelser/prosjekter, og dermed også identifisere behov for ny kunnskap og nye felles prosjekter. Arbeidet er en del av Norsk Vann prosjektet «Kompetanse- og utviklingsnettverk innen fremtidsrettet vannbehandling» som du kan lese mer om her.

Målgruppe: Primært ansatte i kommuner og kommunalt eide vannverk, men fageksperter fra rådgiverbransjen og FoU-miljøer kan også gjerne bli med.

Sted og tid: Teamsmøter en gang i måneden.

Eksempler på temaer:
Program våren 2023
Program høsten 2023

Kontaktperson Norsk Vann: Ingun Tryland

Nettverk om bærekraftig overvannshåndtering

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med overvannshåndtering i kommuner.

Målgruppe: Alle som jobber med overvann i ulike enheter i kommunen (VA, plan, byggesak, vei, klima, miljø mm.)

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd

Eksempler på temaer:

 • Ny artikkel 5 i forslag til revidert avløpsdirektiv
 • Hvilke nettverk finnes om overvann og klimatilpasning, og hva bør Norsk Vanns nettverk fokusere på for å være et nyttig supplement?
 • NVE informerer om sine ansvarsområder og om sine veiledere innen overvannshåndtering
 • Hva er bærekraftig overvannshåndtering?
 • Overvannshåndshåndtering som bidrar til godt vannmiljø
 • Råd til kommuner for å utarbeide (og lykkes med å følge opp) «retningslinjer og veiledning for overvannshåndtering»
 • Finansiering av forebyggende tiltak/overvannsgebyr
 • Erstatning for skade

Kontaktperson Norsk Vann: Ingun Tryland

Norsk Vanns kommunikasjonsnettverk

Mål: Etablering av et kontaktnett og en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling, samling av og diskusjon om beste praksis og utvikling av felles kommunikasjonstiltak knyttet til sentrale utfordringer i bransjen.

Vi søker å utvikle en felles verktøykasse med kommunikasjonsvirkemidler, så som tematiserte budskapsplattformer, film- og bildemateriell, videosnutter, presentasjoner, tematiserte kampanjer, ideer til kronikker og leserinnlegg m.v.

Kommunikasjonsnettverket har også til formål å gjøre det lettere for kommuner å samarbeide om konkrete kommunikasjonsoppgaver- og behov lokalt/regionalt.

Målgruppe: Primært ansatte hos Norsk Vanns andelseiere som jobber med eller har ansvaret for å kommunisere vann- og avløpsvirksomheten til ulike målgrupper i kommunen.

Tid og sted: Løpende arbeid og diskusjoner i Teams. Nettverksmøter 1 gang i måneden, hovedsakelig siste torsdag i måneden kl 1400-1530.

Eksempler på temaer:

 • Synlighet og omdømmebygging
 • Gebyrutviklingen
 • Rekruttering til bransjen
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Kampanjer – dovett/fettvett, andre
 • Prosjekter og prosjektforslag

Kontaktperson Norsk Vann: Tone Bakstad

Membranforum – drikkevannsbehandling

Mål: Membranforum skal være et møtested for utveksling og formidling av erfaringer og kunnskap om drift av membrananlegg for drikkevann. I hovedsak med fokus på nanofiltreringsanlegg.

SINTEF vil stå for det faglige innholdet basert på ulike membranprosjekter de har arbeidet med frem til januar 2024. Etter SINTEF sin presentasjon vil det være erfaringsutveksling og diskusjon. Utfra omfanget av innholdet vi ønsker å formidle er det tatt utgangspunkt i fire digitale samlinger via Teams i 2024.

Målgruppe: Ansatte i kommuner og kommunalt eide vannverk, fageksperter fra rådgiverbransjen og FoU-miljøer.

Tid og sted: Det er planlagt 4 møter i 2024; 14. februar, 5. juni, 8. oktober og 20.november.

Kontaktperson Norsk Vann: Kjetil Furuberg

Nettverk for olje- og fettutskillere

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for kommuner som forvalter myndighet forbundet med olje- og fettutskillere.

Målgruppe: Saksbehandlere ansatt hos Norsk Vanns andelseiere og som jobber med forvaltning av myndighet av kapittel 15 og 15A-4 i forurensingsforskriften.

Sted og tid: Teamsmøter arrangeres èn gang i måneden. Medlemmene får egen innkalling.

Kontaktperson Norsk Vann: Kjetil Flugund

Nettverk for ledningsnett

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling mellom personell i de forskjellige kommunene som jobber med de samme problemstillingene innen ledningsnett.

Målgruppe: VA-ingeniører ansatt hos Norsk Vanns andelseiere og som jobber med ledningsnettet.

Sted og tid: Teamsmøter arrangeres èn gang i måneden. Medlemmene får egen innkalling.

Kontaktperson Norsk Vann: Kjetil Flugund

Norsk Vanns økonominettverk

Norsk Vann har etablert et økonominettverk for økonomer og ledere i vannbransjen. Hensikten med nettverket er å fremme samarbeid, kunnskapsdeling og faglig utvikling blant fagfolk som jobber med økonomi i VA-sektoren.

Ved å samle ledere og økonomer fra hele landet, håper vi at nettverket kan bidra til en mer enhetlig forståelse av både regelverket og felles utfordringer. Norsk Vann konsulterer jevnlig med dette nettverket når vi arbeider med viktige interessepolitiske saker på økonomiområdet. Medlemmenes innsikt og erfaringer spiller slik en viktig rolle for Norsk Vann.

Nettverket har så langt gjennomført møter på Teams. Alle kommuner og kommunale VA-selskaper er velkomne til å delta i nettverket, med en eller flere medarbeidere.

Målgruppe: Vi inviterer alle som arbeider med økonomistyring innen vann og avløp, til å delta i nettverket. Ditt bidrag er viktig for å forme en sterk og enhetlig sektor som kan møte fremtidens utfordringer.

Møteplan 2024:

Kontaktperson Norsk Vann: Ida Stabo-Eeg, controller i Norsk Vann