6255 3030 post@norskvann.no

Nettverksgrupper—la oss lære av hverandre!

Velkommen til Norsk Vann sine nettverksgrupper

Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige kommunene og kommunalt eide selskapene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av erfaringer. Tilknyttede medlemmer som leverandører og rådgivere har dessverre ikke anledning til å delta i nettverkene, men kan bli invitert til å holde presentasjoner innen aktuelle temaer.

Norsk Vann har et prosjektområde på TEAMS for hvert nettverk og kaller inn til møter, men det er medlemmene i nettverkene som selv må bidra med informasjon, erfaringer og de gode diskusjonene. Målet er å dele de gode ideene og erfaringene slik at dere kan hjelpe hverandre til å få de gode og riktige løsningene (og unngå de dårlige).

Hvis du ønsker å delta i en eller flere av nettverkene eller bare ønsker mer informasjon, ta kontakt med de oppgitte kontaktpersonene for hvert nettverk.

Nettverk for drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling innen drift og optimalisering av avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Driftsoperatører og personell som jobber på/med avløpsrenseanlegg.

Sted og tid: Teamsmøter 1 g/mnd.  Torsdager kl. 12-13:30

Eksempler på temaer:

 • Opplæring og organisering av driftspersonell
 • Energioptimalisering
 • Representativ prøvetaking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for nybygging og ombygging av avløpsrenseanlegg

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal bygge om eller bygge nye avløpsrenseanlegg (kap. 13 og 14)

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Nye rensemetoder
 • Vurderinger ved valg av renseløsning
 • Prosessen ved anskaffelse av nytt anlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for søknad om utslippstillatelser

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som skal søke om utslippstillatelse (kap. 14).

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Onsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Innhold i søknad
 • Erfaringer fra de som er i prosessen

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

 

Nettverk for fremmedvann på ledningsnett

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber med fremmedvann.

Målgruppe: Teknisk personell i kommunen som jobber med fremmedvann

Sted og tid: Teamsmøter 1g/mnd. Tirsdager kl. 12-13:30.

Eksempler på temaer:

 • Temperaturmålinger for å avdekke innlekk
 • Målinger i avløpsnettet og funn
 • Arbeid med fremmedvannsplan
 • Vannbalanse, modellering, sammenstilling og tolkning av data

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for rapportering og oppfølging av krav i utslippstillatelser

Mål: Erfaringsutveksling for de som jobber med rapportering og krav i utslippstillatelser (kapittel 13 og 14 anlegg)

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter 1 g/mnd.  Torsdager kl. 9-10:30

Eksempler på temaer:

 • Beregningsmetoder
 • Fosforregnskap for avløpsledningsnett
 • Kildekontroll/kildesporing
 • ROS-analyser
 • Resipientovervåking

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

Nettverk for slam/biorest/biogass

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for de som jobber på avløpsrenseanlegg med slam og biogass

Målgruppe: Alle som jobber innenfor tema, både driftspersonell på anlegget og teknisk personell i kommunen

Sted og tid: Teamsmøter hver 2. mnd. Ikke startet.

Eksempler på temaer:

 • Tekniske løsninger
 • Drift og oppfølging av råtnetanker
 • Slamkvalitet og bruk
 • Erfaringer med biogassanlegg

Kontaktperson Norsk Vann: Elisabeth Lyngstad

 

Nettverk for jurister som jobber innen vann og avløp

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling der aktuelle juridiske spørsmål diskuteres og erfaringer/kunnskap deles. Terskelen skal være lav for å stille spørsmål vi lurer på. Det forutsettes at alle i nettverket bidrar med innspill på temaer, deler erfaringer og kunnskap og engasjerer seg i diskusjonene. Her skal vi dele og lære av hverandre.

Målgruppe: Jurister ansatt hos Norsk Vanns andelseiere som i hovedsak jobber med vann- og avløpsrelaterte juridiske problemstillinger og tilhørende saksbehandling

Sted og tid: Teamsmøter siste onsdag i måneden kl 1330-1500, en fysisk samling i året

Kontaktperson Norsk Vann: Elin Riise

Nettverk for mindre renseløsninger

Mål: Etablering av kontaktnett og erfaringsutveksling for kommuner som forvalter myndighet forbundet med mindre renseløsninger (kapittel 12 anlegg)

Målgruppe: Saksbehandlere ansatt hos Norsk Vanns andelseiere og som jobber med forvaltning av myndighet av kapittel 12 anleggene.

Sted og tid: Teamsmøter en gang i måneden, hver andre tirsdag i måneden kl. 10-12

Kontaktperson Norsk Vann: Gjertrud Eid

Diskusjonsforum vannbehandling / drikkevannskvalitet

Mål: Skape en møteplass for å diskutere hva som er de mest bærekraftige løsningene for å levere helsemessig trygt og godt drikkevann, der vi ser råvannskvalitet og drift av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett i sammenheng. Hovedmålet er å lære av hverandre, ved å dele erfaringer fra daglig drift, dele resultater fra pågående og gjennomførte undersøkelser/prosjekter, og dermed også identifisere behov for ny kunnskap og nye felles prosjekter. Arbeidet er en del av Norsk Vann prosjektet «Kompetanse- og utviklingsnettverk innen fremtidsrettet vannbehandling» som du kan lese mer om her.

Målgruppe: Primært ansatte i kommuner og kommunalt eide vannverk, men fageksperter fra rådgiverbransjen og FoU-miljøer kan også gjerne bli med.

Sted og tid: Teamsmøter en gang i måneden.

Eksempler på temaer:

 • Jern og mangan i råvann og rentvann – hvilke problemer skaper det, og hva er gode tiltak?
 • Korrosjonsbeskyttende vannbehandling for å redusere innvendig korrosjon av vannledninger
 • Nye metoder for å overvåke mikrobiologisk vannkvalitet på ledningsnettet
 • Biofilmdannelse i drikkevannsledninger, økning i kimtall, vekst av koliforme bakterier, bruksmessige og helsemessige utfordringer—årsaker og effekt av tiltak
 • PFAS i råvann og rentvann, og hvilke andre «nye» forurensninger bør vi være oppmerksomme på?

Kontaktperson Norsk Vann: Ingun Tryland