6255 3030 post@norskvann.no
Styre

Norsk Vanns styre består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av eierne på årsmøtet. Styrets oppgaver reguleres av § 15 i vedtektene.

Styremedlemmer

Anna Maria Aursund, Oslo kommune VAV (leder)
Torgunn Sætre, NRVA IKS (nestleder)
Hogne Hjelle, Bergen kommune
Geir Helø, Tromsø kommune
Elin Nikolaisen, Harstad kommune
Astrid Marie Engeli, Åseral kommune
Ingun Tryland (ansattrepresentant)

Vararepresentanter:

1. Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune
2. Gry Fuglestveit, Notodden kommune
3. Martin Stensland, Asker kommune

Sekretær er Ragnhild Aalstad, Norsk Vann.

Fagkomitéer

Fagkomitéene i Norsk Vann skal tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom. Hovedoppgavene for fagkomitéene vil ligge innenfor følgende områder:

 • Strategier
 • Kompetanse
 • Formidling og synliggjøring
 • Erfaringsoverføring
 • Regelverk og påvirkning av rammebetingelser
Vannkomitéen

Per Øystein Funderud, Asker kommune (leder)
Ragnhild Leirset, Godt Vann Drammen (nestleder)
Asgeir Øybekk, Arendal kommune
Monica Gudim, NRV/NRA IKS
Andreas Relling, Ålesund kommune
Urd Eriksen, Bergen Vann
Lars Hem, Oslo kommune
Anne Marie Bomo, Norconsult

Sekretær er Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Avløpskomitéen

Kristine Akervold, Bergen kommune (leder)
Kenneth Arnesen, Driftsassistansen i Viken (nestleder)
Kjersti Vik Strandli, Ullensaker kommune
Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune
Truls Inderberg, Norconsult
Geir Karlsen, Rana kommune
Glen Arvid Valstad, Ål kommune
André Jakobsen, Tromsø kommune
Trond Ingebretsen, Porsgrunn kommune

Sekretær er Arne Haarr, Norsk Vann

Samfunnskomitéen

Eirik Rismyhr, MIRA IKS (leder)
Frode Hult, Oslo kommune VAV (nestleder)
Sigrid Teige Øye, Bergen kommune
Sjur Tveite, Nasjonalt Vannsenter AS
Trine Eide Fossmark, Sandnes kommune
Tone M Muthanna, NTNU
Rune Støstad, Nord-Fron kommune/ Stortinget
Renate Eliassen, Malvik kommune
Liv Borgen, Asker kommune

Sekretær er Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

Kursutvalg

Styret oppnevner et kursutvalg med av 5 representanter for eierne. Kursutvalget bistår sekretariatet i gjennomføring av vedtatt kursstrategi, samt utgjør for øvrig en referansegruppe for det løpende arbeidet med kursgjennomføring.

Medlemmer

Fra IKS/KF/AS: Bjarne Ulvestad, FjellVAR AS

Fra driftsassistansene: Magne Lorentzen, Kristiansand kommune

Fra VASK- kommunene: Bjørn Rosseland, Oslo kommune VAV

Fra undervisningsinstitusjoner: Rune Wiggen, Christian Thams fagskole

Sekretær er Marit Skjel, Norsk Vann

Valgkomitéen

Valgkomitéen består for tiden av:

Hilde Sandstedt, Rana kommune (leder)
Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune
Randi Erdal, Bergen Vann

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i Norsk Vann skal jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke hører naturlig inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. Arbeidsgruppene har klart definerte oppgaver og en funksjonstid som avgrenses til den tiden det tar å svare på oppgaven, vanligvis maksimalt 2 år. Medlemmene i arbeidsgruppene har et gjensidig ansvar for å produsere nødvendig materiale. Arbeidsgruppene har rett til å foreslå prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem hvis oppgaven viser seg å ha en slik karakter at det er behov for utredning utover det gruppen selv har kapasitet til.

Per i dag har Norsk Vann følgende aktive arbeidsgrupper:

Smarte vannmålere

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for smarte vannmålere skal bidra til å utrede og belyse utfordringer og fordeler ved å installere og ta i bruk smarte vannmålere:

 • Avklare juridiske forhold ved et samarbeid mellom nettselskaper og kommuner/vannverk om innsamling, håndtering og overføring av vannforbruksdata fra smarte vannmålere via AMS-infrastrukturen.
  • Herunder regulering av ansvarsforhold og eierskap til utstyr og data.
  • Herunder hensyn til regelverk for behandling av personopplysninger.
 • Vurdere tekniske løsninger og systemer som tar hånd om dataene og overfører disse til faktureringssystemer.
  • Herunder utrede uavklarte detaljer rundt standardisering av kommunikasjonsteknologien.
  • Herunder avklare krav til kompetanse for ev. ettermontering av MUC-kort eller annen modifisering av AMS-infrastrukturen.
  • Herunder vurdere andre trådløse dataoverføringsløsninger (drive-by, ”lyttende” antenne, WAN/LAN, LoRa, etc.)
 • Vurdere systemer for alarmvarsling.
 • Vurdere hvordan data fra smarte vannmålere kan optimalisere driften og brukes i planlegging
  • Herunder sonemåling, trykkregulering, lekkasjehandlingsplaner/ vanntapsanalyser, implementering av målerdata i driftsovervåkingssystemer, etc.
 • Vurdere andre fordeler smarte vannmålere kan gi i overskuelig fremtid. 

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF
 • Jan R. Aspheim, Hvaler kommune
 • Karina Hagerup, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
 • Gaute Sigmundsen, Sandnes kommune
 • Stein Arild Kirknes, Trondheim bydrift
 • Leo Fosseng, Drammen kommune
 • Fred Ivar Aasand , Norsk Vann, er sekretær for arbeidsgruppa
Optimal dataflyt fra bygging til drift av VA-anlegg

Samfunnet er i digital endring og nye digitale løsninger vil gjennomsyre hvordan vi jobber og drifter i vannbransjen framover. Digitaliseringen skjer raskt, og behovet for å sikre god dataflyt mellom aktørene øker. Standarder som benyttes i VA-anlegg revideres sjelden og blir fort utdatert.

Det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på bransjens behov og gi forslag til løsninger på hvordan bransjen kan samarbeide på best mulig måte vedrørende dataflyt. Arbeidsgruppa holder fram arbeidet etter den forrige arbeidsgruppen for optimal dataflyt i vannbransjen 2016-2018 som resulterte i Norsk Vann rapport 237/2018 «Dataflyt for GIS-informasjon i VA-prosjekter» med tilhørende produktspesifikasjoner basert på SOSI-ledning med GML-formatet, publisert på Statens kartverks nettsider geonorge.no.

Mandat

Arbeidsgruppa skal bidra til å styrke Norsk Vanns og vannbransjens arbeid med dataflyt og oppdatering av relevante standarder ved å:

 1. Innhente kunnskap om behov og utfordringer knyttet til dataflyt i vannbransjen
 2. Vurdere og foreslå hvordan VA-bransjen kan samarbeide for å sikre god dataflyt mellom ulike aktører
 3. Foreslå en arbeidsform og organisering som holder relevante standarder, som gjelder dataflyt innen VA-anlegg, jevnlig oppdaterte
 4. Markedsføre og implementere arbeidsgruppas forslag

Deltakere i arbeidsgruppa:

Thomas Refsdal, Oslo kommune, VAV
Bjarne Fagerbakke, Oslo kommune, VAV
Lars Erik Hårberg, Trondheim kommune
Ahmed Jama, Nordre Follo kommune
Jørn Kåre Sommerseth, Narvik Vann
Christer Sundt Markgren, Halden kommune
Astri Fagerhaug, Norsk Vann – sekretær for gruppa

Arbeidsgruppens rapport Virkelighetsbeskrivelse for dataflyt ved etablering av vann- og avløpsanlegg kan lastes ned ved å klikke på tittelen.

Arbeidsgruppens forslag: Organisering og arbeidsform som kan bidra til å holde relevante standarder jevnlig oppdaterte