6255 3030 post@norskvann.no

Organisasjonsstruktur

Styre

Norsk Vanns styre består av 6 representanter og 3 vararepresentanter som velges av eierne på årsmøtet. Styrets oppgaver reguleres av § 15 i vedtektene.

Styremedlemmer

Robin Martin Kåss, Porsgrunn kommune (leder)
Anna Maria Aursund, Oslo kommune VAV (nestleder)
Hogne Hjelle, Bergen kommune
Geir Helø, Tromsø kommune
Elin Nikolaisen, Harstad kommune
Torgunn Sætre, NRA/NRV IKS

Vararepresentanter:

1. Trond Helleland, Stortinget
2. Michal Forland, Vann Vest AS
3. Siw Anita Thorsen, Karmøy kommune

Sekretær er Thomas Breen, Norsk Vann.

Fagkomitéer

Fagkomitéene i Norsk Vann skal tilrettelegge for samhandling med medlemmene, og medlemmene seg imellom. Hovedoppgavene for fagkomitéene vil ligge innenfor følgende områder:

 • Strategier
 • Kompetanse
 • Formidling og synliggjøring
 • Erfaringsoverføring
 • Regelverk og påvirkning av rammebetingelser
Vannkomitéen

Per Øystein Funderud, Asker kommune (leder)
Paula Hannele Pellikainen, Bergen Vann (nestleder)
Ane Hansen Kjenseth, Oslo kommune
Ståle Enge, Bodø kommune
Tor Håkonsen, Norsk vannrådgivning
Geir Richard Hansen, Narvik Vann KF
Dag Søvik, Rauma kommune
Asgeir Øybekk, Arendal kommune
Ragnhild Leirset, Glitrevannverket IKS

Sekretær er Kjetil Furuberg, Norsk Vann

Avløpskomitéen

Kristine Akervold, Bergen kommune (leder)
Jarle Furre, Stavanger kommune (nestleder)
Helge Eliassen, Oslo kommune
Fred Magne Johansen, Tromsø kommune
Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune
Kenneth Arnesen, Driftsassistansen i Viken
Kjersti Vik Strandli, Ullensaker kommune
Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune
Truls Inderberg, Norconsult

Sekretær er Arne Haarr, Norsk Vann

Samfunnskomitéen

Veronika Wæraas, GIVAS IKS (leder)
Michal Forland, Vann Vest AS (nestleder)
Geir Torgersen, Høgskolen i Østfold
Tone Haave Killingland, Sandnes kommune
Cecilie Bråthen, Drammen kommune
Per Inge Lyngvær, Narvik Vann KF
Sigrid Teige Øye, Bergen kommune
Jørund Haugland, Kristiansand kommune
Sjur Tveite, Nasjonalt Vannsenter AS

Sekretær er Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann

Kursutvalg

Styret oppnevner et kursutvalg med av 5 representanter for eierne. Kursutvalget bistår sekretariatet i gjennomføring av vedtatt kursstrategi, samt utgjør for øvrig en referansegruppe for det løpende arbeidet med kursgjennomføring.

Medlemmer

Fra IKS/KF/AS: Bjarne Ulvestad, FjellVAR AS

Fra driftsassistansene: Magne Lorentzen, Kristiansand kommune

Fra VASK- kommunene: Bjørn Rosseland, Oslo kommune VAV

Fra undervisningsinstitusjoner: Rune Wiggen, Christian Thams fagskole

Sekretær er Marit Skjel, Norsk Vann

Valgkomitéen

Valgkomitéen består for tiden av:

Sigurd Grande, Oslo kommune (leder)
Hilde Sandstedt, Rana kommune
Morten Finborud, Hias IKS

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene i Norsk Vann skal jobbe med aktuelle og situasjonsbestemte problemstillinger som krever svar innenfor en avgrenset tidsramme. Dette vil oftest være tverrfaglige eller overordnede oppgaver, men kan også være faglige tema som ikke hører naturlig inn under komiteenes oppgaver, eller som komiteene ikke har kapasitet til å arbeide med. Arbeidsgruppene har klart definerte oppgaver og en funksjonstid som avgrenses til den tiden det tar å svare på oppgaven, vanligvis maksimalt 2 år. Medlemmene i arbeidsgruppene har et gjensidig ansvar for å produsere nødvendig materiale. Arbeidsgruppene har rett til å foreslå prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem hvis oppgaven viser seg å ha en slik karakter at det er behov for utredning utover det gruppen selv har kapasitet til.

Per i dag har Norsk Vann følgende aktive arbeidsgrupper:

Smarte vannmålere

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for smarte vannmålere skal bidra til å utrede og belyse utfordringer og fordeler ved å installere og ta i bruk smarte vannmålere:

 • Avklare juridiske forhold ved et samarbeid mellom nettselskaper og kommuner/vannverk om innsamling, håndtering og overføring av vannforbruksdata fra smarte vannmålere via AMS-infrastrukturen.
  • Herunder regulering av ansvarsforhold og eierskap til utstyr og data.
  • Herunder hensyn til regelverk for behandling av personopplysninger.
 • Vurdere tekniske løsninger og systemer som tar hånd om dataene og overfører disse til faktureringssystemer.
  • Herunder utrede uavklarte detaljer rundt standardisering av kommunikasjonsteknologien.
  • Herunder avklare krav til kompetanse for ev. ettermontering av MUC-kort eller annen modifisering av AMS-infrastrukturen.
  • Herunder vurdere andre trådløse dataoverføringsløsninger (drive-by, ”lyttende” antenne, WAN/LAN, LoRa, etc.)
 • Vurdere systemer for alarmvarsling.
 • Vurdere hvordan data fra smarte vannmålere kan optimalisere driften og brukes i planlegging
  • Herunder sonemåling, trykkregulering, lekkasjehandlingsplaner/ vanntapsanalyser, implementering av målerdata i driftsovervåkingssystemer, etc.
 • Vurdere andre fordeler smarte vannmålere kan gi i overskuelig fremtid. 

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Bjarte Koppen, Molde Vann og Avløp KF
 • Jan R. Aspheim, Hvaler kommune
 • Karina Hagerup, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
 • Gaute Sigmundsen, Sandnes kommune
 • Stein Arild Kirknes, Trondheim bydrift
 • Leo Fosseng, Drammen kommune
 • Fred Ivar Aasand , Norsk Vann, er sekretær for arbeidsgruppa
Mikroplast

Mandat

Norsk Vanns arbeidsgruppe for mikroplast skal:

 • Samle relevant nasjonal og internasjonal litteratur om mikroplast
 • Utvikle og formidle et felles bransjebudskap om mikroplast
 • Fremme forslag til forbedringer i regelverk og veiledningsmateriell og eventuelt klarere ansvarsfordeling
 • Foreslå aktuelle prosjekter og videre arbeid på feltet
 • Være Norsk Vanns ressursgruppe i dialog med myndighetene om videre arbeid med mikroplast

Arbeidsgruppas deltagere er:

 • Frank Batey, Trondheim kommune
 • Geir Skogerbø, IVAR IKS
 • Anna-Lena Beschorner, VAV, Oslo kommune
 • Anne Cornell, Bergen kommune
 • Terje Farestveit, Enebakk kommune
 • Tor Gunnar Jantsch, FREVAR KF
 • Arne Haarr, Norsk Vann – sekretær for gruppa