6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Primærrensing

Primærrensing baseres på rensekravene i Forurensningsforskriften del 4 om avløp. Forurengsningsforskriften gjennomfører EUs avløpsdirektiv i norsk lovverk. Opprinnelig er sekundærrensekrav  malen, mens primærrensekrav er gitt som unntak på spesielle vilkår angitt i forurensningsforskriften § 14-8 Utslipp til mindre følsomt område:

Fylkesmannen kan fastsette mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mellom 2000 pe og 10.000 pe til elvemunning eller mellom 10.000 pe og 150.000 pe til sjø, forutsatt at

    1. Resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til kapittel 11,
    2. utslippene minst har gjennomgått primærrensing og
    3. den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet.

Primærrensing tar sikte på å redusere BOF5-mengden i avløpsvannet med minst 20 % av det som blir tilført renseanlegget eller at konsentrasjonen ikke overstiger 40 mg O2/l ved utslipp og redusere SS-mengden i avløpsvannet med minst 50 % av det som blir tilført renseanlegget eller at konsentrasjonen ikke overstiger 60 mg/l ved utslipp. Primærrensing er normalt basert på sedimentering eller siling.

Prosjektet Primærrens (Primærrensing – valg av rensemetode, SFT 2005) viste at avløpsvannets karakteristika er helt avgjørende for om man klarer kravet til primærrensing eller ikke – både ved finsiling og sedimentering.

Mange anleggseiere velger derfor biologisk eller kjemisk rensing (sekundærrensing) i stedet for primærrensing for å være sikker på at rensekrav tilfredsstilles over hele året– selv om utslippstillatelsen tillater primærrensing (anlegg < 10.000 pe eller anlegg > 10.000 pe der dispensasjon fra minstekravet – sekundærrensing – er gitt).

Forurensningsmyndighetenes målsetting for resipienten vil være grunnlaget for valg av renseprinsipp og utforming av renseanlegget. Ved dimensjonering av renseanlegget er det derfor viktig at en skaffer seg oversikt over alle forurensningskilder innen distriktet renseanlegget skal betjene.

Renseresultater for siste hele driftsår (2017 eller 2018) viser at det er kun 5 av 20 primærrenseanlegg som tilfredsstiller dagens utslippstillatelse.