6255 3030 post@norskvann.no

Revidert avløpsdirektiv

Revidert avløpsdirektiv på trappene

På denne siden har vi samlet informasjon om prosessen rundt EU-kommisjonens forslag til revidert avløpsdirektiv.

Norge bør jobbe for å få handlingsrom til å kunne adressere de spesielle utfordringene vi har her i Norge, til å prioritere innsatsen der det er størst behov og der miljøeffekten blir størst, og med de metodene og prosessene som fungerer best under våre klimatiske forhold. 

Norsk Vann mener at det er elementer i forslaget som ikke vil føre til de beste løsningene for utfordringene Norge har på avløpsområdet. Vi mener det må være et hovedprinsipp at krav til rensing er begrunnet ut ifra et mål om å oppnå god tilstand i vannforekomsten, i tillegg til å beskytte folkehelsen og ivareta brukerinteresser. Absolutte minimumskrav, som må følges uavhengig av tilstand og behov i vannkilden, er ikke bærekraftig og kan under norske forhold gi negativ miljø- og klimaeffekt.

Norsk Vann mener videre at forslaget innebærer en økonomisk bombe, spesielt for innbyggerne i Distrikts-Norge. Skal Norge oppfylle kravene slik de foreligger må det enorme investeringer til  i renseanlegg og annen infrastruktur, driftsutgiftene skyter i været, og det vil i tillegg være vanskelig å fylle kompetansebehovet. 

Vi må unngå en direktivtekst som krever kostbare tiltak med økt ressursforbruk og klimafotavtrykk, uten tilsvarende miljøgevinst, mener Norsk Vann

26. oktober 2022 la EU-kommisjonen frem forslag til revidert avløpsdirektiv. Direktivet er ambisiøst og innebærer strenge krav til avløpshåndtering for å begrense negativ miljøpåvirkning.

Gjeldende avløpsdirektiv er 30 år gammelt. Det er behov for en modernisering og oppdatering, blant annet for å inkludere ny kunnskap og ta høyde for nye forutsetninger og behov.

Forslaget til nytt avløpsdirektiv oppfordrer avløpssektoren til å bli mer klima- og energinøytrale, og går også lenger i å stille både nye og strengere rensekrav. 

Norsk Vann har, sammen med våre medlemmer, jobbet gjennom EurEau og gitt innspill til dette viktige arbeidet, og det fortsetter vi med. Vi fortsetter også dialogen med norske myndigheter for å sikre at konsekvensene av foreslåtte endringer blir forstått i norsk kontekst, som grunnlag for norske tilbakemeldinger til EU som sikrer at regelverket får tilsiktet effekt også for norske forhold.

I menyen til høyre finner du direktivforslaget slik det er presentert hos EU-kommisjonen. I tillegg finner du innspill, reaksjoner og meninger fra Norsk Vann og andre aktører.

Videre prosess

Forslaget til nytt direktiv skal nå til behandling i miljøkomiteen i EU-parlamentet. I tillegg skal det behandles av Rådet, som består av EU-landenes regjeringer / fagstatsråder. Til slutt blir det en forhandling mellom disse og EU-kommisjonen, før endelig tekst er vedtatt.

Det er ventet at denne prosessen er ferdig i mars / april 2024. Deretter skal saken behandles av EØS-komiteen, før direktivet blir implementert i norsk regelverk.

Du kan lese om beslutningsprosessene, inkludert vurdering av EØS-relevans og innlemmelse i norsk rett her. 

Relaterte nyhetssaker