6255 3030 post@norskvann.no

Innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2022

10. mar, 2021 | Interessesaker, Rammebetingelser

Regjeringen starter nå sitt arbeid med å lage forslag til neste års statsbudsjett. Norsk Vann har sendt sine innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2022 på flere viktige områder for vannbransjen.

Norsk Vann ønsker å bidra til å nå regjeringens ambisiøse mål for vann- og avløpssektoren slik de er beskrevet i regjeringsplattformen. Vi håper våre innspill kan bidra til en tydeligere vannprofil og nødvendige insentiver i statsbudsjettet for 2022.

Vann- og avløpssektoren står ovenfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. I tillegg er viktige utfordringer og kostnadsdrivere fremover skjerpede myndighetskrav, overvannshåndtering og styrket sikkerhet. Små og sårbare kompetansemiljøer har særlige utfordringer og deler av Norge har store infrastrukturkostnader per innbygger.

Dette gjør det nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Norsk Vann mener det nå haster å komme i mål med mange av de pågående prosessene på vårt område. Opprydning i lovverket for leveransene for vann- og avløp, gjødselsvareforskriften og avklaringer om ansvar og finansiering for overvann er noen viktige vedtak som må komme snarest.

Her følger noen av våre konkrete innspill til statsbudsjettet. Norsk Vann mener:

  • At regjeringen i statsbudsjettet for 2022 vil forelså å berede grunnen for en bedre tilrettelagt digital innrapportering av statistikk for vann og avløp. Størst er behovet i systemet MATS hos Mattilsynet.

  • At finansieringen må opp for å sikre sårt tiltrengt vannkompetanse i årene som kommer, og vi ber regjeringen flytte ingeniørutdanningen opp én kategori, til kategori D, med et langsiktig mål om plassering i kategori C (Kap. 260 Universitet og høgskolar post 50 Statlege universitet og høgskolar). 

  • At utvikling av et godt innhold for kursaktivitet, teknologiutvikling og forskning ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur bidrar til fornyelse av kritisk vann- og avløpsinfrastruktur og det grønne skiftet. Norsk Vann ber regjeringen bidra til å fullfinansiere senteret med en ekstra bevilgning på anslagsvis 8 mill. kroner.

  • At regjeringen må tilrettelegge for et obligatorisk påslag på 50 kr pr abonnent pr år, gjennom endring i lovverket. Dette vil gi det nødvendige løftet bransjen trenger for å innovere slik at vi kan levere bedre kvalitet og lengre levetid. Dette vil være et virkemiddel som vil sikre at den gebyrveksten som må komme blir lavere. 

  • At Miljødirektoratets forslag til en utvidet vass- og avløpsanleggslov imøtekommer noe av behovet for en slik samlet regulering. Samtidig vil forslaget, med forholdsvis enkle grep, kunne utvides til å dekke behovet for en helhetlig vanntjenestelov.

  • At regjeringen må sette av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader, og å modernisere lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene (Programkategori 13.90 post 21 Spesielle driftsutgifter).

  • At regjeringen må sette av økte ressurser til sentralt og regionalt nivå for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, for å følge opp det viktige avløpsområdet i årene framover. 

  • At regjeringen må gi bransjen fremtidsrettede rammebetingelser for utnyttelse av biogass og slam fra avløpsrenseanlegg som en ressurs, som del av Norges satsing på en sirkulær økonomi (Oppmodingsvedtak 484 «Krav til behandling av kloakkslam», 667 «Handlingsplan for utbygging av biogass i Noreg», 668 «Bransjenorm for biogass», 758 «Biogass i drivstoffhierarkiet»). Arbeidet med å sende en revidert forskrift på høring må derfor prioriteres. 

  • At regjeringen må foreslå en statlig utredning om nasjonalt system for nødvannsutstyr som  et prioritert tiltak for å styrke beredskapsevnen på drikkevannsområdet (Kap. 702 Beredskap, Post 21 Spesielle driftsutgifter).

Vi ønsker regjeringen lykke til i arbeidet med å lage et godt statsbudsjett med en tydelig vannprofil. Senere på våren vil vi også sende tilsvarende innspill til opposisjonspartiene på Stortinget. 

Her kan du lese hele vårt innspill.

Innspillet er sendt finansminister Jan Tore Sanner (H), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), helseminister Bent Høie (H),  klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), landsbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), næringsminister Iselin Nybø (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H).

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer