6255 3030 post@norskvann.no

Ny gjødselbruksforskrift truer drift av avløpsrenseanlegg

19. jun, 2024 | Avløp, Høringsuttalelser, Interessesaker, Renseanlegg, Slam

Forslaget til ny gjødselbruksforskrift som tre departementer har sendt på høring innebærer så sterke begrensninger for bruk av avløpsslam i landbruket at det kan true driften av avløpsrenseanlegg. For å dempe konsekvensene mener Norsk Vann at spredetidspunkt må utvides til 20. september, og at muligheten for lokal mellomlagring av slam må videreføres i ny forskrift.

Norsk Vann hilser velkommen en avklaring på regelverket for organisk gjødsel, inkludert avløpsslam. Det er avgjørende viktig med avklarte rammebetingelser for de mange avløpsrenseanlegg som er under bygging, eller som er under planlegging og som skal bygges i årene framover, over hele landet.

De viktigste endringene som foreslås i høringsutkastet er å begrense spredetidspunkt for organiske gjødselvarer til perioden mellom 1. mars til 1. september. I dag er siste frist for spredning 1. november, eller ved frosset eller snødekt mark. I tillegg fjernes muligheten for lokal lagring hos mottaker, for eksempel over vinteren, frem til spredning om våren.

Nye miljøkrav innebærer behov for mer rensing av avløpsvann, og det betyr at avløpsrenseanleggene vil produsere mer slam. Hvis anleggene ikke kan kjøre bort dette slammet på en trygg måte til lager eller mottakere, får det store samfunnsmessige konsekvenser.

Mangler konsekvensutredning

Det er derfor beklagelig at myndighetene ikke har utredet konsekvensene av de endringer som foreslås. Dette gjelder spesielt redusert spredetidspunkt og fjerning av muligheten for lokal lagring, noe som ble påpekt av Norsk Vann allerede i 2018.

Allerede i dag er tilgang på godkjent lagerkapasitet for avløpsslam en knapphetsfaktor for produsenter og leverandører av avløpsslam. Dersom forslaget til ny forskrift blir innført uten endringer, vil det drastisk øke behovet for opparbeidede og godkjente lagerplasser. Behovet for lagerkapasitet er fra enkelte anleggseiere og aktører i bransjen anslått å være fra 1 til 1,5 års slamproduksjon, noe som ikke er mulig å etablere på kort sikt.

Driftsstans i avløpsrenseanlegg

Norsk Vann understreker i sitt høringssvar alvoret i denne situasjonen ved å peke på at sikker og trygg bortkjøring av avløpsslammet som til enhver tid produseres, er en forutsetning for driften av alle avløpsrenseanlegg. Dersom det ikke finnes et egnet mottak for avløpsslammet, vil slammet hope seg opp på renseanlegget.

Etter hvert må produksjonen av avløpsslam stanses, noe som betyr stans av avløpsrensingen, og avløpsvannet må dermed slippes urenset til resipient.

Trenger forutsigbarhet

Regelverket for organiske gjødselvarer utgjør, sammen med avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften, det sentrale rammeverket for behandling, omsetning og bruk av avløpsslam, og berører dermed alle landets behandlingsanlegg for kommunalt avløpsvann. Mange av dagens renseanlegg ble bygget for flere tiår siden og må utvides og fornyes for å møte bl.a. økning i befolkningsgrunnlag, klimaendringer og økte rensekrav.

Pågående innstramminger og skjerpede håndhevelse av utslippstillatelser for renseanlegg, både i Oslofjordens nedbørfelt og øvrige deler av landet, sammen med varslede økte krav til avløpsrensing i det nye avløpsdirektivet, gjør at det er betydelige investeringer som skal gjøres innenfor sektoren i årene framover. Det er derfor avgjørende med et regelverk, også for avløpsslam, som er forutsigbart og tydelig, og som stimulerer til innovasjon og utvikling for å få en god utnyttelsene av ressursene og energien i avløpsslammet.

Slam er en ressurs

For å belyse utfordringer og muligheter med avløpsslam og ressursutnyttelse ga Norsk Vann i 2023 ut rapporten Nasjonal slamstrategi (Norsk Vann rapport 277). Rapporten gir anbefalinger om avløpslam som en ressurs i den sirkulære økonomien, hvor alle stoffer av verdi (nyttestoffer) resirkuleres og brukes på nytt, samtidig som innholdet av stoffer med negativ effekt på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer reduseres til et akseptabelt nivå.

Rapporten gir generelle strategier for resirkulering av organisk stoff (karbon), fosfor og nitrogen fra avløpsslam, og også for eliminering av skadestoffer. Rapporten inneholder også fylkesvis oversikt over eksisterende slammengder og prognoser for framtiden, samt potensialet for resirkulering av nyttestoffer.

Norsk Vann oppfordrer medlemmene til å sende inn høringssvar, gjerne med å vise til Norsk Vanns høringssvar. Fristen er 20. juni.

Les Norsk Vanns høringsuttalelse om ny gjødsebruksforskrift her

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer