6255 3030 post@norskvann.no

Statsforvalteren anbefaler departementet å ikke ta til følge innsigelse mot Kongsberg kommune

4. jul, 2024 | Avløp, Interessesaker, Samfunnsutvikling

En klage fra Kongsberg kommune på innsigelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken til en plansak der kommunen er i brudd med utslippstillatelse og forurensningsloven skal nå avgjøres av Kommunal- og distriktsdepartementet.

I forbindelse med en detaljreguleringsplan for et boligområde i Kongsberg kommune har Statsforvalteren i Oslo og Viken, ved Klima- og miljøvernavdelingen, fremmet innsigelse mot planene. Innsigelsen er fundert i et brev Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte til alle kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden i januar i år. I brevet varsles det om, med bakgrunn i tilstanden i Oslofjorden, skjerpet innsigelsespraksis i byggeplansaker der det legges opp til ny bebyggelse der den planlagte renseløsningen ikke er i samsvar med forurensningsregelverket.

Etter dialogmøter og mekling utover våren uten enighet, valgte Kongsberg kommune i mai likevel å vedta planen med innsigelse. Kommunen peker på tre hovedbegrunnelser for ikke å ta innsigelsen til følge. For det første er innsigelsen et uforholdsmessig virkemiddel med store negative konsekvenser for samfunnsutviklingen, sett opp mot begrensede skadevirkninger på vannmiljøet. Videre viser kommunen til avbøtende tiltak som allerede har positiv effekt på rensegrad, blant annet fornying og separering av ledningsnett. Til sist peker kommunen på at nåværende brudd på utslippstillatelsen er av midlertidig karakter, da nytt renseanlegg som skal betjene området vil være i drift i løpet av 5 – 6 år.

Går imot innsigelsen fra egen fagavdeling

Saken ble 28. juni 2024 oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for endelig avgjørelse. I denne anbefaler Statsforvalteren i Oslo og Viken KDD å ikke ta til følge  egen fagavdelings innsigelse i saken. I sin tilråding til KDD skriver statsforvalteren:

«Vi vurderer at Statsforvalteren ved Klima- og miljøvernavdeling har fulgt sitt mandat og føringer fra overordnede myndigheter ved å fremme innsigelse i denne saken. Vi har i vår tilrådning sett hen til at det er sannsynlig at planen, sammen med andre påvirkningsfaktorer, vil ha en negativ påvirkning på naturmangfoldet i Numedalslågen og Oslofjorden.

Likevel tilrår vi at innsigelsen ikke tas til følge. Vi har lagt avgjørende vekt på at kommunens behov for utvikling. Konsekvensen av å ta innsigelsen til følge i denne saken og eventuelt fremtidige innsigelse til kommende plansaker i kommunen, vil gjøre at samfunnsutviklingen i Kongsberg settes på pause frem til nytt renseanlegg er på plass i 2029/2030. Dette vil også være tilfelle for andre kommuner som ikke har kapasitet på renseanlegget.

Vi har også lagt vekt på at utslippet gjelder i en begrenset tidsperiode frem til nytt renseanlegg er på plass. Samtidig gjør Kongsberg kommunen tiltak for å begrense skadevirkningene i form av å fornye infrastrukturen slik at fremmedvann separeres fra spillvann. Dette bidrar til at renseresultatene blir bedre.»

Bør prioriteres

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber også departementet om å prioritere saken på grunn av sin prinsipielle karakter. De viser til at avgjørelsen av innsigelsessaken vil ha avgjørende betydning for fremtidige plansaker, ikke bare for Kongsberg, men også for andre kommuner som er i brudd med utslippstillatelse og forurensningsloven.

Prinsipiell og viktig sak

Denne saken er både prinsipiell og viktig, siden flere kommuner er, eller kan komme i samme situasjon som Kongsberg. Til grunn for sin tilrådning har statsforvalteren lagt avgjørende vekt på kommunens behov for utvikling. I tillegg er det lagt vekt på at utslippet gjelder i en begrenset tidsperiode frem til nytt renseanlegg er på plass, og at Kongsberg kommune gjør tiltak for å begrense skadevirkningene i form av å fornye infrastrukturen slik at fremmedvann separeres fra spillvann, noe som bidrar til at renseresultatene blir bedre.

Norsk Vann vil følge denne saken nøye, og informere om videre utvikling.

Her kan du lese hele Statsforvalterens anbefaling til KDD knyttet til saken

Her kan du lese brevet Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte til alle kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden i januar i år som det vises til i saken

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer