6255 3030 post@norskvann.no

Godkjenningsordning for bilvask

9. feb, 2021 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring.

Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive avløpsrenseanleggene på en god måte, og som samtidig sikrer at utslippene fra avløpsrenseanlegg ikke medfører uønsket forurensning av vannforekomstene eller av avløpsslam. Bestemmelsene i forurensningsforskriften om utslipp av oljeholdig avløpsvann har, siden de ble innført og myndigheten ble overført til kommunene, vært krevende for kommunene å forvalte.

Norsk Vann støtter alle tiltak som kan gjøre kontroll og oppfølging av dette lettere, og vi støtter derfor helhjertet forslaget om en godkjenningsordning for seriøs bilvask, som inkluderer krav til dokumentasjon av gyldig utslippstillatelse og gyldig serviceavtale, slik det er foreslått i høringsforslaget. Et slik tiltak vil være et av flere nødvendige tiltak for å beskytte avløpet som en sårbar resipient, og for å nå målene i vannforskriften.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her.

Relaterte nyhetssaker

Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Norsk Vann mener forslaget til ny lov om vass- og avløpsanlegg bør hete «lov om kommunale vasstjenester». I vår høringsuttalelse ber vi Miljødirektoratet utvide forslaget, ved å ta inn bestemmelsene om tilknytningsplikt fra plan- og bygningsloven og bestemmelsene om...

les mer
Avhendingsforskrift

Avhendingsforskrift

Norsk Vann har sendt inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til forskrift til avhendingslova. Forslaget inneholder krav til tilstandsrapporter og til bygningssakkyndige. Vi er enig i at kravet til å kartlegge tilstanden på vann- og...

les mer