6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann deltok i høring om Folkehelsemeldinga

25. apr, 2023 | Høringsuttalelser, Interessesaker, Rammebetingelser

Direktør Ragnhild Aalstad og rådgiver Ingun Tryland representerte Norsk Vann i tirsdagens høring om Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

-God håndtering av vann og avløp er en forutsetning for liv og helse, og vi er derfor glade for at Folkehelsemeldinga nevner dette. Vanntjenestene er noe de fleste av oss tar for gitt, men samtidig vet vi at vi står overfor et stort vedlikeholdsetterslep, det kommer nye krav og forventninger, og vi møter nye utfordringer ikke minst knyttet til klimaendringer, innledet Aalstad sitt innlegg.  

Direktøren viste til investeringsbehovet på mer enn 300 milliarder kroner de neste 20 årene.

-I tråd med selvkostprinsippet må dette dekkes av forbrukerne. Vi må forvente økte gebyrer – mange steder både doble og tredoble, påpekte hun. 

-Så hvordan håndterer vi dette i en situasjon med begrensede ressurser rundt om i kommune-Norge? Det vil være stort behov for samarbeid, for utvikling og nytenking, fortsatte Aalstad, og pekte på innovative anskaffelser hvor man utfordrer markedet på kostnadsbesparende metoder og løsninger.

-Det er snakk om store beløp, og en besparelse på 1 prosent av 300 milliarder blir faktisk 3 milliarder kroner! Da kan det være god butikk fra statlig hold å legge til rette og gi kommunene noe drahjelp, poengterte Aalstad, før hun avsluttet med tre konkrete forslag:

  • Fullfinansiering av Norsk senter for vanninfrastruktur på Ås slik at vannsenteret kan realisere mer av sitt potensial
  • Utvidelse av Program for teknologiutvikling i vannbransjen til også å omfatte avløpsområdet, og at programmet tilføres mer midler
  • Ta tak i behovet for å modernisere regelverket for vann- og avløpssektoren. Ansvaret er fordelt på mange myndigheter og forvaltningsnivåer, med tilhørende regelverk og kontrollinstanser. Dette gir til dels ineffektive og tungrodde prosesser. Vi har derfor håp om at det interdepartementale samarbeidsforumet, som også nevnes i meldingen, kan gi drahjelp i arbeidet med å samordne og effektivisere regelverket knyttet til vann og avløp

Norsk Vann har også sendt inn skriftlig innspill – les det her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer