6255 3030 post@norskvann.no

Norsk Vann har levert høringsuttalelse på kompetansebehovet i Norge

24. apr, 2023 | Høringsuttalelser, Interessesaker, Rekruttering

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har nå til behandling regjeringens Utsynsmelding, Meld. St. 14. Norsk Vann har levert skriftlig høringsuttalelse til meldingen, som har stortingshøring 24. april

Stortingsmeldingen et omfattende kapittel med kunnskapsgrunnlag som gir et bilde av utdanningssituasjonen i Norge på videregående, fagskole og høyere utdanning, samt kompetansebehovet i næringslivet, demografi og andre viktige faktorer.

Videre har stortingsmeldingen et kapittel om regjeringens prioriteringer innenfor områdene dimensjonering av utdanningssystemet, herunder videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning, tilrettelegging for utdanning i hele landet og finansiering av høgskoler og universiteter.

I Norsk Vann sitt høringsinnspill så har vi gitt komiteen en forståelse av kompetansebehovet nå og fremover på vegne av vannbransjen. Vi har pekt på investeringsbehovet som er godt dokumentert, og det økte behovet for kompetent arbeidskraft fremover.

Vi har også lagt stor vekt på utviklingen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur:

«Allerede før senteret er åpnet ser bransjen at det kan spille en større rolle i å løse bransjens kritiske behov for kompetanseutvikling. Derfor ligger planer klare for et byggetrinn to som innebærer nødvendig utvidelse av bygg og infrastruktur for å løse flere tiltenkte oppgaver. Dette, i tillegg til vesentlig økning i byggekostnader siste 2-3 år bidrar til at senteret blir noe dyrere enn forventet, og det gjenstår noe før det er fullfinansiert. Utvikling av et godt innhold for kursaktivitet, teknologiutvikling og forskning ved senteret bidrar til fornyelse av kritisk vann- og avløpsinfrastruktur og det grønne skiftet. Regjeringen bør derfor bidra til å fullfinansiere senteret med en ekstra bevilgning på anslagsvis 15 – 20 mill kroner.»

Og en utvidelse av Program for teknologiutvikling i vannbransjen:

«Behovet for denne type prosjekter er minst like stort på avløpsområdet som for drikkevannsområdet. Norsk Vann anbefaler at Program for teknologiutvikling utvides til også å inkludere utvikling og utprøving av ny teknologi på avløpsområdet, med midler (i størrelsesorden 20-30 millioner per år) fra HOD og andre departementer som deltar i interdepartementalt samarbeidsforum for vann og avløp. «

Norsk Vann har også uttalt seg om dimensjoneringen av tilbudet som gis i videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

– Det er viktig at tilbudet i større grad legges opp for å dekke samfunnets behov, sier direktør Ragnhild Aalstad, som peker på at vannbransjen trenger kompetent arbeidskraft med både fagbrev fra videregående skole, yrkesrettet bachelorutdanning og ingeniører/sivilingeniører fra universiteter og høgskoler.

Norsk Vann skriver også at det ikke kun er rekruttering av studenter, men også vitenskapelige ansatte som er viktig for å kunne opprettholde en god utdanning i hele landet. Utdanningsinstitusjonene trenger robuste fagmiljøer.

Les hele høringsuttalelsen til Norsk Vann her

Her kan du se hele stortingsmeldingen «Utsyn iver kompetansebehovet i Norge».

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

10 år med traineeVANN!

10 år med traineeVANN!

Vi kan trygt slå fast at traineeVANN har vært en suksess, både for kandidatene som har fått en fantastisk start på karrierene sine, for bedriftene som har vært med i ordningen og for vannbransjen som helhet. Torsdag 23. november var det duket for opptak til det 10....

les mer