6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse: Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endringer i plan- og bygningsloven

28. aug, 2023 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har avgitt uttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i høringssaken Forslag til endringer i plan- og bygningsloven – Mer effektiv håndheving ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker.

For å sikre at den samfunnskritiske vann- og avløpsinfrastrukturen blir ibvaretatt i byggesakene anbefaler vi at den foreslåtte varslingsplikten omfatter vann- og avløpsetatene.

Så lenge det ikke er etablert noen egen vanntjenestelov må forsvarlig byggkvalitet på vann- og avløpsanlegg sikres gjennom plan- og bygningsloven. Plan og bygningsloven § 21-2 tredje ledd, bør få et krav om at uttalelse fra kommunens vann- og avløpsetat skal legges ved søknaden. I tillegg bør det stilles som betingelse for å få ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10 eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningslovens § 21-11 at bekreftelse fra kommunens vann- og avløpsetat om at de har mottatt sluttdokumentasjon, legges ved søknaden om henholdsvis ferdigattest og mildertidig brukstillatelse.

For at den nye § 32-7A skal være et reelt alternativ til den videreførte § 32-7, må den gi plan- og bygningsmyndigheten en direkte rett til å gripe inn og gjennomføre pålegg i bestemte tilfeller, på samme måte som § 31-9. Videre bør plan- og bygningsmyndighetens krav om tilbakebetaling fra den ansvarlige være direkte tvangsgrunnlag, på samme måte som §31-9 tredje ledd og forurensingsmyndighetens gjennomføring av pålegg etter forurensningsloven §§ 74 og 76.

Les hele høringssvaret her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker