6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse: Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endringer i plan- og bygningsloven

28. aug, 2023 | Høringsuttalelser

Norsk Vann har avgitt uttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementet i høringssaken Forslag til endringer i plan- og bygningsloven – Mer effektiv håndheving ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker.

For å sikre at den samfunnskritiske vann- og avløpsinfrastrukturen blir ibvaretatt i byggesakene anbefaler vi at den foreslåtte varslingsplikten omfatter vann- og avløpsetatene.

Så lenge det ikke er etablert noen egen vanntjenestelov må forsvarlig byggkvalitet på vann- og avløpsanlegg sikres gjennom plan- og bygningsloven. Plan og bygningsloven § 21-2 tredje ledd, bør få et krav om at uttalelse fra kommunens vann- og avløpsetat skal legges ved søknaden. I tillegg bør det stilles som betingelse for å få ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10 eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningslovens § 21-11 at bekreftelse fra kommunens vann- og avløpsetat om at de har mottatt sluttdokumentasjon, legges ved søknaden om henholdsvis ferdigattest og mildertidig brukstillatelse.

For at den nye § 32-7A skal være et reelt alternativ til den videreførte § 32-7, må den gi plan- og bygningsmyndigheten en direkte rett til å gripe inn og gjennomføre pålegg i bestemte tilfeller, på samme måte som § 31-9. Videre bør plan- og bygningsmyndighetens krav om tilbakebetaling fra den ansvarlige være direkte tvangsgrunnlag, på samme måte som §31-9 tredje ledd og forurensingsmyndighetens gjennomføring av pålegg etter forurensningsloven §§ 74 og 76.

Les hele høringssvaret her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget.  Innspillet er delt...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer