6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om klimatilpasningsmeldingen

9. nov, 2023 | Høringsuttalelser, Interessesaker

Norsk Vann deltok i dag på stortingshøring om Meld. St. 26 (2022-2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Norsk Vann ønsker å bidra til et klimarobust samfunn ved å fokusere på håndtering av overvann. Vi peker nok en gang på behovet for en helhetlig vanntjenestelov som regulerer kommuners ansvar for å levere tjenester, herunder å avlede overvann

Vann- og avløpstjenestene er under press som følge av klimaendringene, og vil særlig vektlegge overvann, introduserte direktør Ragnhild Aalstad sitt høringsinnspill med.

Avløpsledninger skal primært transportere vann fra husholdninger og næringsliv til renseanleggene. De er ikke dimensjonert for å ta imot de økende mengdene overvann, som er en følge både av at vi bygger tettere og opplever hyppigere ekstremvær. Når store mengder overvann fra blant annet taknedløp og vegsluk føres til og overbelaster fellesledninger for avløpsvann og overvann, vil urenset vann gå i planlagte overløp og forurense det lokale vannmiljøet. Vannet vil i tillegg kunne presses tilbake gjennom baderomssluk og toaletter, der det skaper både helsemessige og praktiske utfordringer for huseierne. Alt dette erfarte mange under Hans.

Norsk Vann mener det er positivt at Klima- og miljødepartementet som et tiltak, vil sende nye regler om etablering, tømming og vedlikehold av sandfang på høring.

Videre er tørkeperioder også utfordrende for vanntjenestene. Mangel på drikkevann krever en forhåndsbestemt prioritering av ulike brukerinteresser.  Kommunene mangler et regelverk som gir mulighet til å håndheve restriksjoner på vannforbruket overfor de som mottar tjenestene

Fire sentrale områder Norsk Vann har gitt innspill til stortingsmeldinga om er:

  • Åpne flomveger gjennom etablerte områder
  • Finansiering av forebyggende tiltak
  • Ansvar for skader
  • Utredningene må følges opp med lovendringer

Vi vil nok en gang understreke behovet for å få på plass en helhetlig vanntjenstelov som også omhandler overvann, avsluttet Aalstad med.

Det skriftlige høringsinnspillet kan du lese her

Thomas Langeland Jørgensen
Kontaktperson:

Thomas L. Jørgensen
stabsleder

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer