6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse: Helseberedskapsmeldingen

10. jan, 2024 | Høringsuttalelser, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Helse- og omsorgskomiteen vedrørende regjeringens melding til Stortinget nr 5 (2023-2024) «En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i Europa». Norsk Vann deltok også i den muntlige høringen på Stortinget tirsdag 9. januar.

Meldingen peker på en rekke utfordringer som Norge må gripe fatt i for å oppnå god beredskap og kunne trygge evnen til å levere gode helse- og omsorgstjenester. Trygg vannforsyning er ett av områdene som fremheves, og regjeringen trekker i meldingen opp tre handlingspunkter:

  • etablere et nasjonalt utvalg på etatsnivå for vannforsyning
  • Kartlegge situasjonen for nødvannsforsyning og utrede behov for tiltak
  • Redusere sårbarheter og øke robustheten i vannforsyningen, blant annet ved å fastsette nye mål for vann og helse med en tverrsektoriell gjennomføringsplan

Direktør Ragnhild Aalstad i Norsk Vann åpnet sin innledning for komiteen med å peke på vann og avløp som kritiske samfunnsfunksjoner, og et grunnlag for at andre funksjoner i samfunnet i det hele tatt blir relevante. Fravær av vannforsyning vil raskt sette samfunnet i en krisesituasjon. 

Vann og avløp er den eneste kritiske infrastrukturen kommunene har ansvar for, og som samtidig har potensial til å sette langt mer enn egen kommune i en krisesituasjon. God beredskap og evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser blir derfor et anliggende både for etaten, for hele kommunen, for regionale myndigheter og for det nasjonale nivået. Da kreves det omfattende koordinering, gjennomføring av øvelser og et godt planverk.

Les vårt skriftlige høringsinnspill her

Fra høringen i Stortinget 9. januar
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker