6255 3030 post@norskvann.no

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

5. jan, 2024 | Avløp, Miljø

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben.

Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i nedbørsfeltet til Oslofjorden med klar oppfordring om å delta aktivt, målrettet og effektivt i innsatsen for å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen. Over halvparten av Norges befolkning bor i disse kommunene.

-Målet er at vi i fellesskap styrker arbeidet med tiltak for fjorden slik at vi sammen kan bedre fjordens tilstand og sikre at vi kan få en ren og rik Oslofjord til glede både for nålevende og fremtidige generasjoner, skriver Bjelland Eriksen i brevet. 

Han oppfordrer alle kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt til blant annet å legge opp til politisk behandling og rask gjennomføring av de tiltakene i Oslofjordplanen som kommunen har ansvaret for.

Kommunene må jobbe systematisk med miljøtiltak knyttet særlig til utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse, samt starte planleggingen for å få på plass nitrogenfjerning fra avløpsvann.

Peker på samarbeid

I brevet peker ministeren på behovet for å lykkes med nitrogenfjerning, og at regjeringen har vedtatt en tilskuddsordning for kommunenes planlegging av nitrogenfjerning. Han oppfordrer også kommunene til å se til gode eksempler på interkommunalt samarbeid om avløpsanlegg, og trekker frem Lier, Asker og Drammen kommuner sitt samarbeid om etablering av felles avløpsrenseløsning ved Drammensfjorden som godt eksempel. 

Kurs i nitrogenfjerning

Norsk Vann tilbyr et e-læringskurs med mål om å øke kompetansen til anleggseiere, rådgivere og andre om teori og metoder for fjerning av nitrogen.

Les mer om kurset her

Gjødselsvareforskrift på høring

Bjelland Eriksen lover også at gjødselsvareforskriften endelig kommer til høring i løpet av vinteren. Norsk Vann har på vegne av bransjen i en årrekke etterlyst revideringen av dette regelverket, som blant annet avklarer bruk av avløpsslam som gjødselressurs. 

I Norge har behandlet avløpsslam, som tilfredsstiller kvalitetskravene i gjødselvareforskriften, vært utnyttet som gjødsel og jordforbedringsmiddel i jordbruket. Slammet inneholder nemlig både organisk stoff (karbon) og næringsstoffer som fosfor og nitrogen, som planter kan gjøre seg nytte av i vekstsesongen. 

Samtidig er avrenning av næringsstoffer fra nettopp jordbruket en viktig årsak til problemene i Oslofjorden. Forventede endringer i regelverk, sammen med klimaendringer som vanskeliggjør utkjøring og spredning av avløpsslam, gjør at det kan bli mer krevende å få levert slammet til bruk i jordbruket i samme omfang. Renseanleggene må derfor søke å finne nye måter å behandle og bruke avløpsslammet på. Det vil behøves både nytenkning, teknologiutvikling, markedsutvikling og ikke minst ny kompetanse.

Dette er en av grunnene til at Norsk Vann gjentatte ganger har spilt inn behovet for å utvide Program for teknologiutvikling i vannbransjen til også å omfatte utfordringer på avløpsområdet. 

Les hele brevet til kommunene i Oslofjordens nedbørsfelt her

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer