6255 3030 post@norskvann.no

Høringsuttalelse: Tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

2. feb, 2024 | Finansiering, Gebyr, Høringsuttalelser, Interessesaker

Høyre har fremmet et representantforslag i Stortinget om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren. Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til de fem punktene i dette forslaget. 

Høringsuttalelsen berører viktige rammebetingelser knyttet til selvkostregelverket.

Norsk Vann er fornøyde med at det fremmes representantforslag som tar opp viktige utfordringer for kommunene, og vi takker Høyre for det. Vannbransjen er avhengig av at vi de neste årene foretar et investeringsløft for å sikre rent vann i springen og en forsvarlig rensing av avløpsvannet. Infrastrukturen som trengs for å levere gode tjenester er svært omfattende, og det er behov for både å investere i nye anlegg og fornye eksisterende anlegg og infrastruktur.

Dagens situasjon med høye renter, økte strømpriser og generell lønns- og prisstigning fører til økte kostnader for kommunene som leverer vann- og avløpstjenestene. Mange norske kommuner står derfor i en situasjon der de er nødt til å øke gebyrene for å dekke denne kostnadsveksten, som altså kommer på toppen av de investeringene som er nødvendige for å ivareta kvaliteten på tjenestene, oppfylle nye myndighetskrav og for å unngå skade på miljøet.

Norsk Vann ønsker en modernisering av selvkostregelverket. Det er behov for større fleksibilitet når det gjelder opp- og nedbygging av selvkostfond, og man bør ha mulighet til å kunne benytte faktiske lånerenter og ikke kun kalkylerente i selvkostberegningen. Vi ønsker at kommunene skal kunne benytte lengre avskrivningstider i kommuneregnskapet i de tilfeller hvor dette gir den beste kostnadsfordelingen over tid. 

Høyres representantforslag kan leses her

Les Norsk Vanns høringsuttalelse her

Høringsuttalelsen er utarbeidet med innspill fra flere av Norsk Vanns medlemmer, økonominettverket og Samfunnskomiteen.

Ida Stabo Eeg
Kontaktperson:

Ida Stabo-Eeg
controller / økonomisk rådgiver

Tlf.: 905 14 091

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer