6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om Klimaplanen 2021 – 2030

4. feb, 2021 | Høringsuttalelser, Miljø, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget om den fremlagte Klimaplanen for 2021 – 2030 (Meld. St. 13 2020 – 2021). Her kan du lese vårt hovedbudskap og se hele det skriftlige høringsnotatet.

Direktør Thomas Breen startet Norsk Vanns 3 minutter under stortingshøringen med å fortelle om investeringsbehovet og klimaendringene.

– Vannbransjen har store utfordringer. Norsk Vann utgir nå en ny rapport som beskriver det kommunale investeringsbehovet for vann og avløp de neste 20 årene. Vi har beregnet dette til 332 milliarder kroner. Dette vil få betydelig konsekvenser for gebyrene til abonnentene. Hvis bransjen skal klare å sikre forsvarlig håndtering av avløp og fortsatt gi trygt drikkevann til innbyggerene fremover, må også myndighetene på banen.

Klimaendringene har allerede ført til merkbare endringer i vannkretsløpet. For vannbransjen er det mange steder svært kostbart og praktisk utfordrende å tilpasse infrastrukturen til de ekstreme nedbørmengdene vi har sett eksempler på de senere årene.

I «NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder», kom overvannsutvalget med en rekke konkrete forslag til forbedringer av regelverket. Mange av forslagene i utvalgets rapport, som ble overlevert til Klima- og miljødepartementet i desember 2015, venter fortsatt på statlig oppfølging. Dette må nå komme på plass, vi kan ikke vente lengre.

Videre gav Norsk Vann innspill på viktigheten av å kunne få klare rammebetingelser for håndtering av avløpsslam.

– Vannbransjen opplever nå en stor utfordring når myndighetene endrer policy og pålegger kommunene nå en storstilt oppgradering/utbygging av avløpsrenseanlegg. Dette vil også påvirke håndteringen av slammet. Slam brukes i dag som en del av gjødselsmiksen på dyrket mark. Myndighetene har i lang tid varselt endringer i gjødselsvareforskriften. Når kommunen nå må gjøre store investeringer er det også avgjørende at myndighetene klargjør regelverket. Det vil være svært beklagelig deroms vi nå bygger ut renseanlegg for 60 – 70 milliarder kr., om regjeringen i etterkant kommer med store og avgjørende endringer i forskriftene. Gjødselsvareforskriften må derfor få sin avklaring. Det eneste fornuftige er at dette finner sin løsning i år slik at kommunene nå kan bygge fornuftige anlegg. Innbyggerne må slippe å få en ekstraregning for sendrektighet.

Etter spørsmål fra representanten Espen Barth Eide (Ap) fikk vi også snakket litt om innovasjon.

– Når kommunene skal bruke 332 milliarder kroner de neste 20 årene, vet vi at over 70% av dette går til kjøp av varer og tjenester fra privat næringsliv. Vi har her en gylden mulighet til å bygge en sterk næring som kan bidra med kommende eksportinntekter. Behovet for bedre vann- og avløpstjenester i det globale markedet er enormt, og dette passer også godt inn i FNs bærekraftsmål. Skal vi klare dette, slik som feks våre Danske naboer har klart så må vi også få på plass gode ordninger.

Komitéleder Ketil Kjenseth (V) spurte også om produksjon av biogass.

For å se stortingshøringen på Stortingets nett-TV kan du klikke her (ca. – 4.48. ut i sendingen).

Her kan du lese stortingsmeldingen.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer
-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

-Den negative utviklingen i Oslofjorden kan snus

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er optimistisk med tanke på å snu utviklingen i Oslofjorden, men forutsetter at alle kommunene i nedbørsfeltet gjør sin del av jobben. Rett før jul sendte Klima- og miljødepartementet brev til de 118 kommunene i...

les mer