6255 3030 post@norskvann.no

Ny Norsk Vann rapport: Innhold av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam

3. mai, 2024 | Avløp, Miljø, Rapporter, Slam

Norsk Vann har ferdigstilt en ny rapport som vil gi økt kunnskap om innhold av organiske miljøgifter i norsk avløpsvann.

Rapport 283/2023 Organiske miljøgifter i norsk avløpsslam – Resultater fra undersøkelsen i 2022/23, gir resultatene av den siste undersøkelsen hvor det har blitt analysert på utvalgte organiske miljøgifter og medisinrester i avløpsslam fra flere norske avløpsrenseanlegg og biogassanlegg. Dette er samme type undersøkelse som har vært gjennomført med ca. fem års mellomrom siden 1996/97 og som er et samarbeid og spleiselag mellom Norsk Vann, Miljødirektoratet og anleggene. I denne undersøkelsen deltok 17 anlegg, hvor de fleste av disse er de samme anleggene som var med i forrige undersøkelse, og noen har deltatt helt siden 1996/1997. Undersøkelsen gir derfor, i tillegg til dagens status, også et viktig bilde på utviklingen av organiske miljøgifter i norsk avløpsslam over tid. Det ble i denne undersøkelsen analysert på enda flere stoffer enn tidligere.

Analysene har vært gjennomført på månedsblandprøver og for visse forbindelser på stikkprøver. Alle prøvene ble tatt ut over en periode på fem måneder i vintersesongen 2022/2023. Stoffene som er analysert er PAH16, bromerte flammehemmere (BFH), ftalater (DEHP og DBP), nonylfenol/-etoksilater og andre alkylfenoler, tensider (LAS), perfluorerte alkylstoffer (PFAS), polyklorerte bifenyler (PCB), triklosan, siloksaner, muskforbindelser (galaxolid, tonalid med flere), arsen, sølv, bisfenoler, fosfororganiske flammehemmere, UV-stoffer, klorparafiner (MCCP, SCCP, LCCP), medisinrester, tinnorganiske forbindelser (TBT, TFT, DBT, DOT) og kvartære ammoniumforbindelser (QAC). I tillegg er det analysert på total organisk karbon (TOC) og næringsstoffene nitrogen og fosfor. Alle prøvene ble analysert på et forskningslaboratorium i Tsjekkia som har spesialisert seg på denne type analyser.

Totalt ble 839 analyser utført, og alle resultatene er bearbeidet og fremstilt statistisk. Det er utarbeidet grafer som viser utviklingen for de deltagende anleggene over tid, samt resultatene for denne undersøkelsen. Det er gledelig å se at for mange av stoffene så går innholdet av miljøgiftene nedover, men det må bemerkes at disse kan ha blitt erstattet av andre miljøfarlige stoffer som det ikke analyseres på i denne undersøkelsen. For PAH16 har verdiene har gått ned omtrent for hver basisundersøkelse siden 1996 og det samme for PCB7. Det er en tydelig nedgang i PFAS for de aller fleste renseanleggene, og spesielt de som har påslipp fra flyplasser med brannøvingsfelt. Imidlertid ser man at noen stoffer, som for eksempel enkelte muskforbindelser (parfymestoffer) har en økende trend.

Resultatene fra prosjektet gir viktig informasjon om faktisk innhold, som anleggseiere kan bruke i sitt kildesporingsarbeid, samt om trender for innholdet av miljøgifter i avløpsslam. Resultatene vil dessuten være et viktig bidrag til framtidige risikovurderinger og som grunnlag for diskusjoner om innføring av eventuelle nye grenseverdier for avløpsslam brukt som jordforbedringsmiddel og gjødsel i Norge.

Prosjektet er gjennomført av Liv Bruås Henninge i COWI og Line Diana Blytt i Norwaste.

Følgende kommuner/anleggseiere deltok: Oslo kommune VAV (Bekkelaget ra), Bergen kommune (Bergen biogassanlegg og Flesland ra), Drammen kommune (Solumstrand ra), FREVAR (Øra ra), IVAR i Stavanger (SNJ og Grødaland ra), Gjøvik kommune (Rambekk ra), HIAS på Hamar, NRA på Lillestrøm, MOVAR i Moss (Fuglevik ra), Sandefjord kommune (Sandefjord ra), Trondheim kommune (Høvringen ra og Ladehammeren ra), Tønsberg ra IKS, VEAS i Asker og Ullensaker Kommune (Gardermoen ra).

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer