6255 3030 post@norskvann.no

Tilsyn avdekker alvorlige lovbrudd og mangelfull kunnskap

28. jan, 2022 | Avløp, Interessesaker, Miljø

50 av 55 kontrollerte kommuner bryter miljøregelverket og har ikke god nok oversikt over tilstanden til avløpssystemet.

Det er de kalde fakta etter at statsforvalteren i 2021 gjennomførte en landsdekkende kontrollaksjon av kommunale avløpssystemer. Aksjonen omfattet hovedsakelig kommuner som ikke har hatt tilsyn innen avløpsområdet de siste årene. Avløpssystemene i 55 kommuner i ni fylker ble kontrollert. I 17 kommuner vurderte statsforvalteren bruddene på regelverket som alvorlige.

– Svært mange kommuner har et avløpssystem som ikke er i henhold til regelverket. Hvis avløpssystemer ikke vedlikeholdes eller utvides i tråd med arealutviklingen i kommunen, kan det føre til omfattende utslipp av urenset eller dårlig renset avløpsvann til vannforekomster, sier seksjonsleder Henning Gøhtesen i Miljødirektoratet.

Hensikten med denne aksjonen var å kontrollere at kommunene tar ansvar for at hele avløpssystemet er i tråd med regelverket og gjeldende tillatelser.

– Det hjelper lite om bare en del av avløpssystemet, for eksempel renseanlegget fungerer, hvis bare halvparten av avløpsvannet når fram til behandling på grunn av for dårlig ledningsnett, sier Henning Gøhtesen.

Vil nå kommuneledelsen

Kommunene har ansvaret for avløpssystemene. Mange kommuner vedtar utbygging av nye boligområder, hyttefelt og industri som øker avløpsmengdene, uten å oppgradere ledningsnett og renseløsninger.

Et mål med tilsynsaksjonen i 2021 var å gjøre dette ansvaret tydelig for kommuneledelsen. Kontrollen avdekket at de kommunene der ledelsen har kunnskap om regelverk og krav, jobber mer planmessig med utbedring av renseanleggene og/eller fornying av avløpssystemet.

Resultater

Norsk Vann fikk presentert de nedslående resultatene tidligere denne uken:

  • Brudd på regelverket ble funnet hos 50 av de 55 kontrollerte kommunene. I 17 kommuner vurderte statsforvalteren bruddene som alvorlige
  • Halvparten av kommunene har mangelfull kunnskap om regelverk og krav, særlig hos kommuneledelsen
  • Mange kommuner har ikke tilstrekkelig oversikt over hvilken miljøpåvirkning det kommunale avløpssystemet har på omgivelsene, noe som er en forutsetning for å lage gode handlingsplaner og avvikssystemer
  • Mange kommuner har betydelige og alvorlige mangler i miljørisikovurderingene, avviksbehandlingen, ledningsnettet og håndteringen av overløp
  • Mangekommuner har ikke tilstrekkelig oversikt over det samlede utslippet fra avløpssystemet
  • Nesten halvparten av de kontrollerte kommunene har mangler angående utslipp via overløp, og 70% av kommunene har ikke god nok kontroll på utslippene fra renseanleggene

Ikke uventet

-Resultatet er dessverre ikke uventet, basert på tidligere tilsyn og kommunenes egenrapporteringer, sier Arne Haarr i Norsk Vann. Norsk Vann har drøftet disse utfordringene med politisk ledelse i KLD og med ledelsen i Miljødepartementet, og vi er enige om at det trengs et krafttak for å bedre situasjonen.

Norsk Vann forslår derfor et nasjonalt krafttak for hele avløpsområdet for å lukke brudd på EUs avløpsdirektiv og for å være forberedt på nye krav i nytt avløpsdirektiv. 

-En felles plan, med samordning og prioritering av tiltak er nødvendig fordi det ikke er kapasitet i markedet eller forvaltningen til å gjøre «alt» samtidig. Det er allerede veldig mange store oppdrag i bransjen og både prosessleverandører og rådgivende ingeniører sier nå nei til oppdrag, forklarer Haarr. Det er heller ikke lett å hente ledig kapasitet i nabolandene våre.

-En nasjonal satsing må også inkludere kompetansebygging og teknologiutvikling, i samarbeid med næringen og aktørene. Bare på denne måten kan en sikre gode løsninger som skal tjene vannmiljøet og befolkningen for de kommende tiår, legger Haarr til.

Oppfølging av tilsynsaksjonen

Miljødirektoratet forventer at kommunene retter bruddene som ble avdekket under aksjonen. Kommunene må bruke informasjonen og de forventningene miljømyndighetene har presentert til å bedre kompetansen og sikre en god etterlevelse av regelverket.

Statsforvalteren vil følge opp kommunene ved å kontrollere at brudd på lovverket blir utbedret, veilede om regelverket, gjennomføre oppfølgende tilsyn og oppdatere utslippstillatelser.

Les mer om tilsynsaksjonen på Miljødirektoratets hjemmesider. Der kan også rapporten lastes ned.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Til kamp mot PFAS

Til kamp mot PFAS

I et åpent brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, oppfordrer EurEau til knallhard handling mot PFAS. Så lenge det er lov å produsere og bruke PFAS kan Europa bare glemme å få gjennomført sin grønne giv (Green Deal). I tillegg er selve folkehelsa i...

les mer