6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Forslag til endringer av analysekrav i forurensningsforskriftens del 4 om avløp

31. jan, 2022 | Høringer

Forurensingsforskriften stiller krav til større avløpsanlegg om å analysere på utvalgte tungmetaller og organiske miljøgifter i avløpsvann. Erfaringer med analysekravene viser at lave konsentrasjoner, samt utdaterte krav til analyseparametere, gjør at analyseresultatene ikke gir tilstrekkelig kunnskap om forekomst av og kilder til miljøgifter i kommunalt avløpsvann.

Norsk Vann har tidligere bedt myndighetene vurdere nytten av dette kravet, ut fra at resultatene ikke synes å gi en kvalitetssikret informasjon om miljøgifter i avløpsvann, og at verdien av dette forskriftskravet ikke står i stil med ressursbruken.

Miljødirektoratet har nå gått gjennom dette, og foreslår at dagens krav til analyser av organiske miljøgifter i avløpsvann erstattes med nasjonale kartlegginger som gjennomføres hvert femte år. Videre foreslår de at kartleggingen har en felles gjennomføring og kvalitetssikring, og at de omfatter både analyser i avløpsvann og -slam. Dette er i tråd med Norsk Vanns innspill.

Forslaget innebærer at eiere av avløpsanlegg med en størrelse over 100 000 pe får en plikt til å delta i kartleggingene, mens eiere av avløpsanlegg over 50 000 pe etter nærmere vurdering kan bli pålagt deltagelse etter forskrift om gjennomføring. Gjennomføringen av kartleggingene organiseres av Miljødirektoratet.

Selv om forslaget synes være i tråd med Norsk Vanns og bransjens innspill, er det viktig at alle berørte går nøye gjennom forslaget, og ser om de foreslåtte endringene er dekkende for behovet.

Miljødirektoratet foreslår også noen endringer i vedlegg til forskriften som regulerer innholdet i drifts- og vedlikeholdsavtale for minirenseanlegg. Selve kravet om at minirenseanlegg skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale endres ikke, men vi ber om at medlemmene også ser spesielt på denne delen av forslaget.

Norsk Vann vil sende inn høringssvar, og ber om at innspill til dette sendes til Arne Haarr senest fredag 18. mars.

Se informasjon om høringen hos Miljødirektoratet her. 

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker