6255 3030 post@norskvann.no

Avløpsdirektiv: Bruk din stemme nå!

1. mar, 2023 | Avløp, Høringer, Interessesaker

Norsk Vann oppfordrer alle som er bekymret for konsekvensene av forslag til revidert avløpsdirektiv å spille inn til høringen til Miljødirektoratet. Fristen er allerede 5. mars så dette haster. 

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2023/februar-2023/eu-direktiv-om-avlop-revideres/

Vi mener det er viktig at flest mulig spiller inn til høringen for å underbygge at dette er noe mange er opptatt av, og at arbeidene med å få et best mulig direktiv må prioriteres av norske myndigheter. 

Gjør det enkelt

Alle kan spille inn, det gjelder også etater og privatpersoner. Vi er alle berørte av dette. 

Norsk Vann er bekymret for at Miljødirektoratet vil ta manglende innspill som tegn på at «den som tier samtykker». 

Høringen til Miljødirektoratet er lagt ut med svært kort tidsfrist, og det kan være vanskelig å få gjennomført formelle prosesser i kommunene før fristen. Norsk Vann foreslår likevel at våre medlemmer lar høre fra seg til direktoratet.

Høringsuttalelsen kan være enkel, for eksempel: 

Eksempel 1

(Navn på kommune, etat, person) er bekymret for konsekvensene forslag til revidert avløpsdirektiv fra EU vil få for Norge. Vi mener forslaget ikke tar hensyn til norske forhold og har minimumskrav som mange steder vil kunne føre til høye kostnader uten tilsvarende miljønytte. Vi mener kravene må være begrunnet ut ifra et mål om å sikre god tilstand i vannforekomsten slik vannforskriften krever, i tillegg til å beskytte folkehelsen og ivareta brukerinteresser. 

Eksempel 2

(Navn på kommune, etat, person) er bekymret for konsekvensene forslag til revidert avløpsdirektiv fra EU vil få. Vi har flere mindre tettbebyggelser med utslipp til mindre følsomt område og vil bli rammet hardt av de nye kravene i forslaget til revidert direktiv. Vi er bekymret for konsekvensen de nye kravene vil få med tanke på økte kostnader for våre innbyggere uten at kravene er forankret i tilstanden i vannforekomsten. De nye kravene vil i tillegg føre til at alle dagens planer innen avløp og vannforvaltning vil måtte gjøres om og resurser gå til bygging av nye anlegg. Vi er også bekymret for mulighetene for å få tilstrekkelig kvalifisert driftspersonell til å drifte anleggene på en tilfredsstillende måte. 

Skriv gjerne om og være mer utfyllende der dere har mer informasjon, men det viktigste nå er å få sendt et signal!

Bruk gjerne informasjon fra Norsk Vann sitt kortnotat og se notat som beskriver forhold for kystkommuner.

Norsk Vann vil levere et utfyllende høringsnotat til Miljødirektoratet innen fristen 5. mars. 

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer