6255 3030 post@norskvann.no

Verdens vanndag: Vann for fred

22. mar, 2024 | Samfunnsutvikling, Vann

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid. 

Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og forurensning kan forverre eksisterende spenninger, både lokalt og mellom nasjoner. Vi ser også eksempler på at vann brukes som våpen i konflikter, der sivil vanninfrastruktur angripes i klart brudd på internasjonal humanitær lov. 

Mer enn 3 milliarder mennesker over hele verden er avhengige av vann som krysser landegrenser. Likevel har bare 24 land samarbeidsavtaler om vannet de deler.

Verdens ferskvannsressurser er under press. Klimaendringer og befolkningsvekst gjør det nødvendig med tiltak for å beskytte og ta vare på klodens mest dyrebare ressurs, både innenfor og mellom land. 

Vann kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vannressurser er nøkkelen til å oppnå FNs bærekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å beskytte og forvalte vannressursene på en rettferdig og bærekraftig måte.

Folkehelse og velstand, mat- og energisystemer, økonomisk produktivitet og miljømessig integritet er avhengig av et velfungerende og rettferdig administrert vannkretsløp.

Les mer om vann og fred på FN sine sider

Bærekraftsmål 6  

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold.

Les mer om hva vi som nasjon og du som enkeltperson kan gjøre for å bidra til rent vann og gode sanitærforhold 

Bærekraftsmål 16

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre har utviklingen innenfor dette bærekraftsmålet gått i feil retning. I 2022 ble det for første gang registrert mer enn 100 millioner flyktninger og fordrevne, blant annet på grunn av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester.

Les mer om bærekraftsmål nr 16 her 

 

Også norsk vann trenger beskyttelse

Selv om Norge har mye friskt og rent vann, må også våre vannkilder beskyttes og forvaltes på en god måte. 90% av innbyggerne får drikkevannet sitt fra vannverk som bruker overflatevann, dvs. fra elver og innsjøer. Vannkildene ligger ofte i nærhetene av byer og tettsteder, og økt utbygging og økt ferdsel ved vannkildene representerer en forurensingstrussel mot drikkevannet vårt. 

Kildene til mulig forurensing av nedbørsfelt og drikkevann varierer. Typiske farer kommer fra urbanisering med byggeaktivitet og utslipp fra avløpssystemer, trafikk og næringsvirksomhet, og fra aktiviteter knyttet til rekreasjon og friluftsliv. Landbruket må ta sin del av skylda, med utslipp av avføring fra husdyr, avrenning av næringsstoffer, sprøytemidler og jordpartikler. Dette forsterkes av at klimaet blir villere og våtere, og fører til økt utvasking fra jordsmonn og økt tilrenning av naturlig organisk materiale til kilden. 

Forebygge fremfor å reparere

Kvaliteten på den offentlige vannforsyningen i Norge er veldig god. Vannverkene har bygget vannbehandlingsanlegg som skal kunne fjerne eventuelle forurensninger i vannet. Likevel er det viktig å beskytte drikkevannskildene best mulig. Anleggene kan vise seg utilstrekkelige hvis det dukker opp nye typer forurensninger. Det er både god helsepolitikk, samfunnsøkonomi og beredskap å hindre forurensing av vannet, fremfor å bygge dyre vannbehandlingsanlegg. 

Rorevann - drikkevannskilde

Rorevann – drikkevannskilde til både Arendal og Grimstad

For å sikre leveranse av godt og trygt drikkevann, både nå og for kommende generasjoner, må vi som samfunn ha en restriktiv holdning til arealbruk og aktiviteter ved drikkevannskilder. Som innbyggere bør vi respektere de viktige vannkildene våre og unngå aktiviteter som kan føre til forurensning. 

Våtservietter plukkes ut i renseanlegg

Et viktig bidrag den enkelte av oss kan gjøre er å la være å hive søppel, fett og matrester i toalettet. Det fører nemlig til tette rør og pumper som tilstoppes, og dermed havner både urenset avløpsvann og søppel ut i elver og innsjøer – som også kan tjene som drikkevannskilder. 

Her kan du lese om hva søppel i do kan føre til

Vi bør også oppfordre lokalpolitikerne våre til å sørge for best mulig beskyttelse av drikkevannskilder i sin håndtering av arealplaner, reguleringsplaner og utbyggingssaker, og vise forståelse for beslutningene som tas for å ta vare på det verdifulle vannet vårt.

Bruk gjerne våre sider Vann og politikk til inspirasjon

 

Ha en god og fredfylt Verdens vanndag!

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Gi innspill til fagtreffet 2024

Gi innspill til fagtreffet 2024

Har du eller din organisasjon en erfaring eller et tema fra egen virksomhet som fortjener å deles med flere? I forbindelse med planleggingen av Norsk Vanns fagtreff 14.-15. mars 2024 inviterer vi dere til å sende inn forslag. Vi ønsker forslag til presentasjoner om...

les mer
Ny utgave av Vannspeilet

Ny utgave av Vannspeilet

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet nr. 3 - 2023 er nå publisert. Du finner nedlastbart blad her. I dette nummeret av Vannspeilet kan du lese om at godt samarbeid og NoDig på Lørenskog gir sikker vannforsyning, tross tøffe grunnforhold. Videre kan vi by på omtale av hele...

les mer
bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer