6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøringer om statsbudsjett 2022

10. nov, 2021 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har de siste to ukene deltatt i tre stortingshøringer om statsbudsjettet for 2022, i tillegg har vi sendt inn ett skriftlig innspill. Her kan du lese om vårt budskap i disse høringene.

Vi deltok i tre høringer, Energi- og miljøkomiteen, Helse- og omsorgskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. I tillegg sendte vi skriftlig innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

Energi- og miljøkomiteen

28. oktober deltok vi på høring om kapitlene i statsbudsjettet som ligger under Klima- og miljødepartementet. I denne komiteen hadde vi tre hovedtema: utslipp fra avløpsanlegg, fragmentert og ufullstendig regulering av overvann og behov for fremtidsrettede rammebetingelser for slam og biogass.

Våre ønsker til Stortinget på disse temaene er:

Norsk Vann ber Stortinget om at program for teknologiutvikling i vannbransjen også må gjelde avløpsområdet. I 2022 er det behov for 25 millioner kr i denne ordningen, i løpet av 2024 bør ordningen være økt til 75 millioner kr. Videre mener Norsk Vann at Stortinget må be regjeringen om å sette av økte ressurser til sentralt og regionalt nivå for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, for å følge opp det viktige avløpsområdet i årene framover.

Norsk Vann ber Stortinget om at det settes av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, med særlig fokus på ansvar og finansiering av overvannshåndteringen, herunder å utrede spørsmålet om ansvar for skader.

Norsk Vann ber Stortinget om å gi bransjen fremtidsrettede rammebetingelser for utnyttelse av biogass og slam fra avløpsrenseanlegg som en ressurs, som del av Norges satsing på en sirkulær økonomi. Bransjen har i lang tid ventet på en revidering av gjødselsvareforskriften, og ber Stortinget etterspørre dette arbeidet i regjeringen.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Energi- og miljøkomiteen.

Helse- og omsorgskomiteen

4. november deltok vi på høring om kapitlene i statsbudsjettet som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Her var hovedtemaene behov for avklart nasjonalt system for nødvannsutstyr, program for teknologiutvikling i vannbransjen og bedre statlige innrapporteringssystemer. 

Vi ba Stortinget om å følge opp følgende:

Norsk Vann ber Stortinget om å se på behovet for et statlig utredningsarbeid om hvordan et nasjonalt system for nødvannsutstyr kan organiseres. Her kan staten gjerne se på modellen fra Sverige.

Norsk Vann ber Stortinget om at program for teknologiutvikling i vannbransjen må gjelde for både vann og avløp. Det vil si at i løpet av 2022 bør ordningen opp til minst 25 millioner kr, og økes opp til 75 millioner kr de neste to årene.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen

8. november deltok vi på høring om kapitlene i statsbudsjettet som ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Våre hovedtema her var fragmentert og ufullstendig regulering av overvann, helhetlig vanntjenestelov, program for teknologiutvikling i vannbransjen og bedre statlige innrapporteringssystemer.

Våre ønsker til Stortinget på disse temaene er:

Norsk Vann ber Stortinget om å sette av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, med særlig fokus på ansvar og finansiering av overvannshåndteringen, herunder å utrede spørsmål om ansvar for skader.

Norsk Vann ønsker at Stortinget ber regjeringen snarest sette i gang arbeidet med en helhetlig vanntjenestelov, i tråd med samfunnets behov og Stortingets tidligere føringer. Et lovarbeid bør ta utgangspunkt i vass- og avløpsanleggslova, og utvide denne med bestemmelser som i dag vedtas av hver enkelt kommune som abonnementsvilkår.

Du kan lese vårt skriftlige innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen her.

Utdannings- og forskningskomiteen

Til Utdannings- og forskningskomiteen sendte vi kun inn skriftlig høringsinnspill med temaene behov for utdanning av vanningeniører og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

På «lobbytur» til Stortinget

På «lobbytur» til Stortinget

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag. Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og...

les mer
Endringer i IKS-loven til Stortinget

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget.  Innspillet er delt...

les mer