6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Mikroforurensninger og legemidler

29. jun, 2023 | Avløp, Miljø, Rapporter, Renseanlegg

En ny rapport fra Norsk Vann bidrar med kunnskapsgrunnlag om kilder og skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet, og hvordan disse påvirkes av de mest utbredte behandlingstrinnene på norske renseanlegg. 

Rapporten sammenstiller informasjon om hvordan renseprosesser og slambehandling påvirker innholdet av mikroforurensinger og legemidler i avløpsslam og i renset avløpsvann.  

For legemidler er utslippet fra norske renseanlegg estimert ut fra målinger og på modeller (salgstall og modellering av ulike typer av renseanlegg). Estimerte miljøkonsentrasjoner (Predicted Effect Consentration – PEC) ble sammenlignet med effektkonsentrasjoner (Predicted No Effect Consentration – PNEC) for å estimere risikokvotienten (PEC/PNEC). 

Det ble gjort et utvalg på 20 legemidler (inklusive 2 metabolitter) og 13 prioriterte og vannregionspesifikke stoffer for nærmere undersøkelser i denne studien. I tillegg til å sammenstille målinger av de utvalgte stoffene, er det også sammenstilt informasjon om stoffenes iboende egenskaper.

Rapporten vil være et viktig hjelpemiddel for kommuner og renseanlegg som må forberede seg på mulige nye krav til avansert rensing av mikroforurensninger og legemidler, i tråd med forslag til nytt avløpsdirektiv. 

Rapporten er tilgjengelig i vår bokhandel

Kontaktperson:

Arne Haarr
rådgiver
tlf: 951 87 894

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer