6255 3030 post@norskvann.no

Møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

20. jan, 2022 | Interessesaker, Rammebetingelser

Norsk Vann møtte i dag statssekretær Christian Anton Smedshaug (Sp) og embetsverket i Klima- og miljødepartementet for å snakke om overvann, helhetlig vanntjenestelov og avløpssituasjonen i Norge.

Grunnet koronasituasjonen ble møtet gjennomført digitalt, hvor direktør Thomas Breen møtte sammen med rådgiver Arne Haarr og stabsleder Thomas Langeland Jørgensen. 

Norsk Vann orienterte om det store investerings- og rekrutteringsbehovet som et bakteppe for de sakene vi ønsker å drøfte med politisk ledelse i departementet.

Vi etterlyste oppfølgingen av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, med spesielt fokus på finansiering av forebyggende tiltak for å hindre skader (herunder forurensing) fra overvann, samt ansvar for skader som oppstår til tross for forebyggende tiltak. Embetsverket bekreftet at finansiering av overvannstiltak ikke er avklart enda, og at et lovarbeid på området ennå ikke er klart.

Videre tok vi opp at forslaget om endringer i vass- og avløpsanleggslova fortsatt ikke var levert til Stortinget for vedtak, og at endringene som ble foreslått fra Miljødirektoratet her i 2020 vil være bra for arbeidet med en helhetlig vanntjenestelov. Embetsverket sa at lovforslagene trolig ikke ville bli klare for behandling i Stortinget i denne vårsesjonen.

Deretter tok vi opp en del problemstillinger i tilknytning til de store utfordringene med hensyn til avløpssituasjonen i Norge. Dette var et område som også opptok statssekretæren, herunder revidering av gjødselsvareforskriften og spørsmålet om kravet til nitrogenrensing i Oslofjorden. Statssekretæren ba Norsk Vann komme tilbake til politisk ledelse i departementet med utfyllende informasjon og forslag til gode tiltak på området.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker