6255 3030 post@norskvann.no

Synspunkter på Miljødirektoratets forslag til nytt overvannsgebyr

24. jan, 2024 | Gebyr, Interessesaker, Overvann

I Stortingsmeldingen om klimatilpasning, Meld. St. 26 (2022–2023) Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn, skrev Klima- og miljødepartementet at regjeringen ville vurdere fordeler og ulemper ved å innføre et eget overvannsgebyr og utrede ulike gebyrmodeller. Miljødirektoratet har nå levert sitt forslag til en gebyrmodell for overvann, som hjemles i en ny § 3a i vass- og avløpsanleggslova og utdypes kapittel 16A i forurensningsforskriften.

Norsk Vann har gitt innspill til høringsutkastet som vi håper departementet tar hensyn til før de sender sitt forlag på høring.

Se direktoratets utkast til høringsforslag.

Direktoratets forslag i korte trekk

For å kunne kreve inn overvannsgebyr mener direktoratet at kommunen må utarbeide en plan for overvannshåndtering for alle tettsteder i kommunen. En slik plan må beskrive hvilke områder som er utsatt for vesentlig skade som følge av overvann, hvor eksisterende overvannsanlegg er plassert og hvilken funksjon de har i overvannssystemet. Planen skal også inneholde en vurdering av nytten og kostnadene for anlegg som planlegges og deres kostnadseffektivitet. Beregningsgrunnlaget for selvkost skal være kommunens anlegg som ligger i denne planen for overvann og eventuelle eksisterende anlegg som ligger i områder uten plan.

Gebyret skal ha en fast og en variabel del, hvor den variable delen beregnes ut fra eiendommens avrenningspotensiale. Kommunene må fastsette regler for beregningen i en lokal forskrift. Kommunen skal kunne unnta eiendommer som etablerer fellesanlegg for overvann på egen eiendom fra den variable delen av gebyret. Eier av vei, parker og plasser som er tilrettelagt og etablert som et fellesanlegg for overvann, vil dermed kunne få unntak fra den variable gebyrdelen.

Direktoratet foreslår at kommunene skal kunne bruke overvannsgebyret til å finansiere tilskudd til å etablere av lokale tiltak som avlaster kommunale overvannsanlegg. Dette forutsetter at tiltakene fremgår i planen for overvannshåndtering og er definert der som kostnadseffektive.

Norsk Vann påpeker

I vårt innspill understreker vi at forslaget på en god måte har tatt hensyn til mange av innspillene som kommunene har kommet med i tidligere prosesser. Samtidig har vi mottatt både forslag til forbedringer og ønsker om oppklaringer.

Vi påpeker særlig to forhold som bør avklares/justeres før forslaget sendes på høring:

 

  1. Anlegg som tjener flere formål og skjøtsel av naturlige fordrøyningsområder og avrenningsveier for overvann må kunne finansieres gjennom overvannsgebyret. Det vil være både riktig og viktig å kunne bruke overvannsgebyret til å finansieremerkostnaden for at tiltaket også kan håndtere overvann. Selv om hovedformålet med selve anlegget ikke er overvannshåndtering, bør kostnadene til å tilrettelegge det for også å håndtere overvann kunne gebyrfinansieres. Det samme gjelder driften av anleggets overvannsfunksjon og skjøtsel og vedlikehold av naturlige områder, en park, bekk eller grøfter og gater som er viktige for overvannshåndteringen
  2. Det må etableres en statlig tilskuddsordning for at kommunene skal kunne finansiere arbeidet med å utvikle overvannsplanen, den lokale forskriften og kunne dekke øvrige krav og behov før de kan innføre gebyret.

Les vårt innspill i sin helhet her

Elin Riise
Kontaktperson:

Elin Riise
juridisk rådgiver

Tlf.: 412 82 916

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer