6255 3030 post@norskvann.no

Viktig gjennomslag for vannbransjen

14. okt, 2021 | Interessesaker, Pressemelding

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at de vil fremme forslag om en sektorlov for vann.

Bransjen har lenge etterspurt en helhetlig vanntjenestelov som regulerer kommunenes vann- og avløpstjenester til innbyggerne. Det har derfor vært et prioritert område for Norsk Vann å påvirke, ved siden av å få oppmerksomhet rundt det store investeringsbehovet og behovet for å sikre kompetanse til bransjen. 

-Derfor er det svært gledelig å lese den politiske plattformen som ble lagt fram i går. Der sier Regjeringen at de skal bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann og avløpsnettet, og at de skal fremme forslag til en egen sektorlov. Det er vi veldig fornøyde med, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen.

 

-Vi er også glade for at regjeringsplattformen anerkjenner at behovet for klimaforebygging og klimatilpasning blir viktig fremover. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende med å tilpasse vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen, men det er både kostbart og praktisk utfordrende å tilpasse infrastrukturen til ekstreme nedbørsmengder, flom og tørke, påpeker Breen.

Må bli et godt verktøy

Norsk Vann skal nå jobbe for at detaljeringen i lovarbeidet blir så god som mulig, slik at lovverket blir et godt verktøy for bransjen. 

-Vi skal være en aktiv og konstruktiv partner i innspills- og høringsprosesser, og i andre relevante sammenhenger, lover Breen. Våre medlemmer er nemlig utålmodige for å få dette på plass. 

En lang prosess

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. I de påfølgende årene har temaet vært gjenstand for debatt i Stortinget i flere sammenhenger, uten at det har ført til konkrete resultater. 

I 2015 laget Norsk Vann en ny rapport som beskrev hvordan en slik lov kunne se ut. Dette året ble også NOU 2015:16 lagt fram som beskriver behovene for avklaringer knyttet til håndtering av overvann. 

De siste to årene har disse temaene vært diskutert i møter med alle de politiske partiene på stortinget. Det ble også i vår fremmet et representantforslag fra SV som berørte dette.

-At en ny regjering nå i sin politiske plattform sier at både klimatilpasning, lovarbeid og bidrag for å få gjort noe med investeringene skal prioriteres er derfor en viktig seier for vannbransjen, avslutter Breen. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker