6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøringer om statsbudsjett 2021

27. okt, 2020 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har deltatt i to stortingshøringer om statsbudsjettet for 2021 og sendt inn to skriftlige innspill. Her kan du lese om vårt budskap i disse høringene.

Norsk Vann har gitt innspill i relevante budsjetthøringer på Stortinget i oktober, for å synliggjøre viktige saker og behov for vannbransjen i Statsbudsjettet for 2021.

Grunnet koronasituasjonen ble årets stortingshøringer om statsbudsjettet gjennomført digitalt. Vi deltok i to høringer, Helse- og omsorgskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. I tillegg sendte vi skriftlig innspill til Energi- og miljøkomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen.

Helse- og omsorgskomiteen

Høring i Helse og omsorgskomiteesn

27. oktober deltok vi på høring om kapitlene i statsbudsjettet som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. I vårt skriftlige høringsnotat påpekte vi bl.a.:

  • Norsk Vann ber om at komiteen arbeider for at anbefalingene knyttet til finansiering og videre arbeid med å etablere et fullverdig program for teknologiutvikling og innovasjon blir iverksatt. 
  • Styrket helseberedskap for drikkevann er et mål i forslag til statsbudsjett for 2021. Norsk Vann ber regjeringen foreslå en statlig utredning om nasjonalt system for nødvannsutstyr som et prioritert tiltak for å styrke beredskapsevnen på drikkevannsområdet. 
  • Kommentarer knyttet til Nasjonale mål for vann og helse og behov for bedre digitale innrapporteringssystem innen vannforsyning.

I vårt muntlige innspill til komiteen la vi vekt på vår nye rapport som viser et investeringsbehov i kommunene på 320 mrd. kr., og hvilken konsekvens dette kan ha for gebyrene til abonnentene som vil øke i årene som kommer. Det ligger ingen «quickfix» i dette, og Norsk Vann ønsker en Stortingsmelding som kan belyse alle sider ved vann- og avløpssektoren og vårt behov. Det ble også påpekt viktigheten av å få en koordinert stat, som i dag oppleves som veldig fragmentert, og en oppfølging av forslagene til tiltak på overvannshåndtering i NOUen fra 2015.

Norsk Vann og MEF fikk spørsmål fra Kjersti Toppe (Senterpartiet) om behovet for sektorlov, teknologiprogram og hvordan håndtere investeringsbehovet, og fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) om ståa i kommunene på reservevannskilder. Vi svarte opp spørsmålene i høringen.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen.

Kommunal- og forvaltningskomiteen

19. oktober deltok vi på høring om kapitlene i statsbudsjettet som ligger under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I vårt skriftlige høringsnotat påpekte vi bl.a.:

  • Vi mener at sektoren nå hadde vært tjent med en egen Stortingsmelding som vil belyse de utfordringer som vi har de neste 20 årene. En fragmentert stat, sårbar leverandørindustri og et langstrakt land med klimaendringer stiller sektoren ovenfor betydelig utfordringer, mange av de må løses på nye måter. 
  • Vi ber om at Stortinget setter av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader. 
  • Vi ber Stortinget i statsbudsjettet for 2021 om å berede grunnen for en bedre tilrettelagt digital innrapportering av statistikk for vann og avløp for å bedre benchmarkingen. 

I høringen snakket vi om noen sentrale hovedtrekk i utfordringsbildet vi har i bransjen. Dette var likt det vi snakket om i høringen i Helse- og omsorgskomiteen som beskrevet over, samt at vi påpekte behovet for bedre digital innrapportering til staten fra kommunene på vann- og avløpsområdet.

I høringen fikk vi spørsmål fra Heidi Greni (Senterpartiet) om kostnader knyttet til investeringsbehovet og bekymringen over kommuner med liten og spredtbebygd befolkning, og fra Karin Andersen (SV) om komiteen har forstått det riktig at Norsk Vann ønsker forbedring av eksisterende innrapporteringssystemer, og ikke nye. Vi svarte opp disse spørsmålene i høringen.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Energi- og miljøkomiteen

Energi- og miljøkomiteen ønsket i år kun skriftlige innspill til sitt arbeidet med statsbudsjettet for 2021.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Energi- og miljøkomiteen.

Utdannings- og forskningskomiteen

Vi søkte, men fikk ikke delta på høring i Utdannings- og forskningskomiteen. Vi sendte derfor inn skriftlig innspill til denne komiteen også.

Her kan du lese vårt skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker