6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøringer om statsbudsjett 2020

23. okt, 2019 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har gitt innspill i relevante budsjetthøringer på Stortinget i oktober, for å synliggjøre viktige saker og behov for vannbransjen i Statsbudsjettet for 2020.

Det var aktuelle vanntemaer å ta opp med Stortinget i tilknytning til 4 budsjettproposisjoner Helse- og omsorgskomiteen, Energi- og miljøkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. I tillegg sendte vi skriftlig innspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

Helse- og omsorgskomiteens høring 15. oktober av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon:

Norsk Vanns hovedinnspill var at vannforsyning er avgjørende for oss alle. En god og sikker vannforsyning er avgjørende for folks helse og for samfunnets sikkerhet. Norsk Vann adresserte behovet for et statlig utredningsarbeid om hvordan et nasjonalt system for nødvannsutstyr kan organiseres, samt at vi er godt fornøyde med at regjeringen foreslår 5 millioner kr til program for teknologiutvikling i vannbransjen.

Hele vårt skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige innspill i stortingshøringen kan du se her (2:22:56 inn i sendingen).

Energi- og miljøkomiteens høring 22. oktober av Klima- og miljødepartementets og Olje- og energidepartementets budsjettproposisjoner:

Norsk Vann ber komiteen sørge for nødvendig styrking av innsatsen innen klimatilpasning, herunder avklarte rammebetingelser og nødvendige incentiver til det forebyggende arbeidet. Det er også behov for økte midler til vannforvaltningen, for å innfri felleseuropeiske vannmiljømål. Vi ba også om egnede rammebetingelser for slam og biogass, som ressurser i en sirkulær økonomi.

Her kan du lese hele vårt skriftlige innspill.

Vårt muntlige innspill i stortingshøringen kan du se her (1:11:52 inn i sendingen).

Kommunal- og forvaltningskomiteens høring 22. oktober av Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon:

Norsk Vanns hovedbudskap var at klimaendringer og mer ekstremnedbør, kombinert med økt fortetting i byer og tettsteder, fører stadig hyppigere til store overvannsskader på bygninger og infrastruktur. Uten forebyggende tiltak forventet overvannsutvalget i sin NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder» at de totale skadekostnadene i løpet av de neste 40 årene blir i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av forebyggende tiltak er følgelig stor. Det statlige regelverket må tilrettelegge for nødvendige overvannstiltak, herunder avklare ansvaret for å etablere tiltakene og hvordan de skal finansieres. 

Hele vårt skriftlige innspill kan du lese her.

Innlegget fra stortingshøringen kan du se her (59:20 inn i sendingen)

Skriftlig innspill til Utdannings- og forskningskomiteen:

Norsk Vann sendte skriftlig høring til komiteen med hovedbudskap om at utdannings- og forskningspolitikken er viktig for at Norge skal kunne få løst de store utfordringene på vannområdet nasjonalt og også kunne lykkes på det globale markedet. Det er viktig at «stykkprisen» for utstyrskrevende vanningeniørutdanning heves og gir et reelt incitament til et tilfredsstillende utdanningstilbud på området.

Hele det skriftlige innspillet kan du lese her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker