6255 3030 post@norskvann.no

Store utfordringer med overholdelse av rensekravene

10. sep, 2021 | bedreVANN, Pressemelding

Store utfordringer med overholdelse av rensekravene

I 2020 var det de største kommunene som var best på vannforsyning, men også de som hadde størst utfordringer med å overholde rensekravene. Det slår Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenestene fast.

I 2020 var det 76 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap som deltok i Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til 3,5 millioner innbyggere, og utgjør 75 % av de 4,6 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt nett i Norge. De mindre kommunene i Norge er i mindre grad deltakere i bedreVANN. For å kunne si noe kvalitativt om resultatene i disse kommunene er det benyttet KOSTRA-data som grunnlag.

De største best på vannforsyning

På vannforsyning er resultatene gjennomgående best i de største kommunene. Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen er ikke god nok i mange små kommuner. Det er imidlertid en utfordring å kunne si noe helt sikkert om dette, da datagrunnlaget i KOSTRA mangler tilstrekkelig dokumentasjon på hygienisk barrieresikring og alternativ forsyning.

Utfordringer med avløpsrensingen

Uavhengig av størrelse har alle kommunene utfordringer med overholdelse av dagens rensekrav, men i 2020 var utfordringene størst i de største kommunene. Investeringsbehovene i bedre rensing for å møte dagens og framtidige rensekrav samt utvidelse av kapasiteten, er størst i kommuner med over 5000 innbyggere.

Vanntap og vedlikeholdsetterslep

Utfordringene med vanntap i vannledningsnettet er fortsatt størst i de store kommunene. Det er imidlertid nettopp de store kommunene som har klart å redusere sine vanntap mest siden 2014. I de mindre kommunene er situasjonen uendret eller dårligere siden 2014. De største kommunene har en ledningsfornyelse som er tilnærmet på nivå med behovet. Vedlikeholdsetterslepet er størst i de minste kommunene. Den nødvendige økningen i ledningsfornyelse i de mindre kommunene vil medføre en betydelig kostnadsvekst i årene framover. Infrastrukturen må vedlikeholdes eller fornyes selv om kommunen har uendret eller nedgang i innbyggertallet.

Overvannsløsninger

De store kommunene har mest fellesledningsnett, noe som gir mer fremmedvann og overløpsutslipp enn i de mindre kommunene. Overløpsutslippene i de store kommunene er over 5 % i gjennomsnitt, mens utslippene i små kommuner er marginale. Det følger av dette at det er de store kommunene som har de største utfordringene med å etablere bedre overvannsløsninger som ruster oss for framtida.
VA-gebyr

Forskjellen i gjennomsnittlig VA-gebyr mellom store og små kommuner er mindre enn forventet. I snitt er årsgebyret 1,4 ganger høyere i de minste kommunene enn de største. Gjennomsnittlig selvkost i de minste kommunene er imidlertid 2,4 ganger høyere enn de største. Dersom en ser på variasjonen i VA-gebyr innenfor hver kommunegruppe, er det større gebyrforskjeller mellom de mindre kommunene enn de store. Det høyeste vann- og avløpsgebyret i 2020 var på kr 21 750 inkl. mva. og middelverdien var på kr. 10 241 kr.

Årets kommune

Trondheim er Årets kommune fordi de gjennom målrettet arbeid i mange år har oppnådd svært gode og bærekraftige VA-tjenester. De topper 10-på topp listen blant 76 bedreVANN-kommuner med best kvalitetsindeks siste fire år. Kommunen leverer også gode og kostnadseffektive VA-tjenester til nabokommuner i regionen.

–Vi som jobber med vann og avløp i Trondheim kommune er overrasket, men glade for å få denne utmerkelsen. Det er mange som har aksjer i dette, og som legger ned stor innsats for at vi skal kunne levere gode tjenester til byens befolkning, sier Håkon Pedersen, avdelingsleder VAR hos Kommunalteknikk.

 

–Vi opplever et stort press knyttet til aktiviteter i nedbørsfeltet til drikkevannskildene. At vi er aktive her og begrenser forurensingen, mener vi er god ressursbruk som gjør at vi foreløpig har redusert behovet for kostnadskrevende rensetiltak ved vannbehandlingsanleggene, sier Odd Atle Tveit, avdelingsleder for vann og avløp i Trondheim bydrift.

Norsk Vann gratulerer Trondheim kommune med prisen!

Kontaktpersoner i Norsk Vann:

Prosjektleder Thomas Langeland Jørgensen, mob. 950 49 728, e-post: thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no

Direktør Thomas Breen, mob. 479 75 340, e-post: thomas.breen@norskvann.no

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Våre medlemmer er i hovedsak kommuner og kommunalt eide selskaper som utfører vann- og avløpstjenestene i Norge, finansiert av abonnentene gjennom årlige gebyrer vedtatt av kommunestyrene.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

bedreVANN 2022

bedreVANN 2022

Den helt ferske bedreVANN-rapporten for 2022 er nå publisert. Den viser at det er betydelig forskjeller på vann- og avløpstjenestene for store, mellomstore og små kommuner i Norge. Hele bedreVANN-rapporten kan du laste ned her. Vannforsyning På vannforsyning er...

les mer
Vi søker juridisk rådgiver

Vi søker juridisk rådgiver

Norsk Vann søker etter juridisk rådgiver som kan ivareta og utvikle vårt juridiske medlemstilbud og bidra til at det utvikles hensiktsmessige rammebetingelser for vannbransjen. Vi er en offensiv gjeng som brenner for faget og vår visjon "Rent vann – vår fremtid". Vi...

les mer
Ny direktør på plass i Norsk Vann

Ny direktør på plass i Norsk Vann

Denne uka er ny direktør på plass i Norsk Vann. Ragnhild Aalstad (57) tar over rollen etter Thomas Breen, som sist sommer ga styret signal om at han ønsket seg tilbake i politikken. Ragnhild kommer fra stillingen som seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap...

les mer
Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad blir ny direktør i Norsk Vann

Ragnhild Aalstad (57) har takket ja til stillingen som direktør for Norsk Vann. Hun tiltrer etter planen ved påsketider.  Aalstad er i dag seksjonssjef i avdeling for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hun har i tillegg...

les mer