6255 3030 post@norskvann.no

Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører

30. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om rapporten fra arbeidsgruppen om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører.

Hovedkonklusjonene i vår hørignsuttalelse om rapporten er som følger:

Vann- og avløpstjenestene skal i henhold til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg eies av kommunene og driftes for gebyrinntekter i tråd med selvkostprinsippet. Norsk Vann mener at vann- og avløpstjenestene er av en slik karakter at de ikke kan være underlagt markedsaktørprinsippet.

 

Enkelte aktiviteter knyttet til denne tjenesteproduksjonen kan ha en begrenset inntektsside i markedet. Norsk Vann støtter at settes krav til et regnskapsmessig skille mellom lovpålagte velferdstjenester, herunder samfunnskritisk infrastruktur, og forretningsmessig drift.

 

Norsk Vann støtter arbeidsgruppens mindretall som i rapporten grunngir sitt syn på viktigheten av konkursimmunitet. Dette gjelder særlig vann- og avløpsvirksomhetene som er avgjørende for samfunnets funksjonsevne og for helse og miljø.

 

Norsk Vann støtter ikke opprettelsen av et eget tilsynsorgan, da vi mener at eksisterende organer er tilstrekkelig for oppfølging av dette regelverket bl.a. ved kommunerevisjonen og kontrollutvalgene. Vi viser for øvrig til KS Bedrift sin høringsuttalelse på dette punktet.

Videre beskriver høringsuttalelsen i hovedtrekk organisering og finansiering av vann- og avløpstjenestene som et bakteppe for våre innspill til rapporten.

Norsk Vann støtter mindretallet i arbeidsgruppen som peker på at vare- og tjenestetilbudet i helseforetak, statlige, fylkeskommunale og kommunale etater, sjelden blir gitt for å maksimere profitt. For disse tilbudene vil det offentlige som regel ha en plikt til å gi et kvalitativt godt tilbud til alle innbyggerne og til overkommelige priser. Offentlige aktører kan ikke – slik som private aktører – velge å gå inn på et marked bare med hensyn til bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Dersom markedsaktørprinsippet skal etterleves, slik utvalget beskriver det, for alle de offentlige tjenestetilbudene som faller inn under statsstøtteregelverket, vil mye av kapasiteten i den offentlige infrastrukturen trolig bli stående ubrukt. Et slikt prinsipp til vil gjøre det vanskelig å tilby vann- og avløpstjenester til selvkost og i et langsiktig perspektiv til innbyggernes beste.

Vi mener det er uheldig at rapporten i liten grad belyser ulempene kommunene og de offentlige selskapene har til sammenligning med de private. Dette gjelder blant annet pensjonskostnader, regler om offentlighet og krav til saksbehandling av vedtak og anskaffelser. Private aktører har ikke dette omfattende regelverket å forholde seg til når de opererer i markedet.

Norsk Vann mener det er uheldig at flertallet i arbeidsgruppen aksepterer premisset om at all økonomisk aktivitet innen kommunen kan vurderes samlet opp imot statsstøtteregelverket. Og vi er videre uenig i at det bør innføres et generelt prinsipp om at alle tjenestetilbud som omfattes av statsstøtteregelverket skal organiseres slik at de får økonomisk avkastning. Vann- og avløpstjenestene er som nevnt lovregulerte kommunale monopoltjenester, som skal drives til selvkost. Avkastning fra tjenestene vil derfor aldri være aktuelt.

Arbeidsgruppen foreslår å innføre generell skatteplikt for markedsaktører med begrunnelse at skattefritaket utgjør ulovlig statsstøtte. Den offentlige virksomheten har imidlertid andre motiver og formål enn ren profitt. Norsk Vann mener at nettopp dette støtter opp under behovet for at det bør foretas en konkret vurdering av hver enkelt aktivitet opp imot vilkårene for statsstøtte. For vann- og avløpstjenestene vil det normalt ikke være en aktuell problemstilling, med mindre det er en definert økonomisk aktivitet i et marked, som regnskapsmessig er skilt ut.

Det er viktig at eiere av kritisk infrastruktur, som vann- og avløpsanlegg, ikke skal kunne gå konkurs. Dette er viktige velferdstilbud for samfunnet, privatpersoner og næringsliv. En eventuelt konkurs på dette tjenesteområdet vil føre til stans i vannforsyning og avløpsrensing over kortere eller lengre tid, noe som ikke vil være akseptabelt for verken helse, miljø eller samfunnssikkerhet. Norsk Vann støtter arbeidsgruppens mindretall som på side 146 i rapporten grunngir sitt syn på viktigheten av konkursimmunitet i kommunesektoren.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Høringsnotatet kan du finne her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker