6255 3030 post@norskvann.no

Klimaendringene krever handling nå

29. sep, 2021 | Kronikk, Rammebetingelser

I for lang tid har vi diskutert klimaendringer som noe ubehagelig som kommer en eller annen gang i fremtiden. Realiteten er at samfunnet vårt allerede rammes hardt av endret klima.

Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som allerede er under kraftig press som følge av klimaendringer. Kommuner og selskaper arbeider fortløpende med å tilpasse vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen, men det er både kostbart og praktisk utfordrende å tilpasse infrastrukturen til ekstreme nedbørsmengder, flom og tørke.

For å sikre leveranse av trygt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering må norske kommuner investere 332 milliarder kroner i infrastruktur for vann og avløp frem mot 2040. Om lag 20 prosent av behovet kommer som følge av etterslep i vedlikehold, de øvrige kostnadene fordeler seg på naturlig utskiftning i den neste 20 års perioden, myndighetskrav og klimaendringer.

Utfordrer kapasiteten

Klimaendringene fører enkelte steder til dårligere kvalitet på drikkevannskildene. En del vannverk må derfor investere i økt vannbehandling. Klimaendringer fører også til at flere kommuner må finne mer robuste drikkevannskilder. Det er en viktig oppgave å sikre vannkildene mot forurensing. Andre deler av vann- og avløpsinfrastrukturen må sikres mot flom, ras, havnivåstigning og springflo.

Det største problemet er imidlertid at de store nedbørsmengdene utfordrer kapasiteten i avløpsnettet og på renseanleggene. Kommuner landet over strever med å overholde myndighetenes krav til forsvarlig rensing av avløpsvann, og kravene til vannkvalitet i elver, sjøer og fjorder der avløpsvannet renner ut. Kommunene har fått stramme tidsfrister for å gjøre nødvendige investeringer i kapasitet og renseprosesser. Samlet sett må kommunene investere opp under 200 milliarder kroner de neste årene for å møte kravene til forsvarlig håndtering av avløpsvann. Regningen er det innbyggerne som må ta gjennom økte vann- og avløpsgebyrer. I enkelte regioner kan gebyrene om kort tid overstige 30.000 kroner per år.

Koster enorme summer

I et slikt perspektiv er det merkelig at ikke klimatilpasning får større oppmerksomhet fra nasjonale politikere. Partiene som danner regjering etter valget, må ikke bare få fart på arbeidet med å kutte Norges klimagassutslipp. Tempoet i arbeidet med klimatilpasning må også opp – og det må gjennomsyre alle politikkområder i en koordinert innsats! Det er ikke lenger mulig å ignorere problemene; de er her nå, de er svært synlige og de koster samfunnet enorme summer.

Norsk Vann ønsker at rikspolitikerne snarest sørger for at lov- og regelverk «klimatilpasses», slik at kommunene kan investere i kvalitet og bygge for fremtidens klimautfordringer. Ansvar for overvannshåndtering og finansiering av tiltak må avklares, og det må legges til rette for innovasjon og mulighet for å utvikle ny klimateknologi i et tjenesteområde som finansieres av selvkost.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

På «lobbytur» til Stortinget

På «lobbytur» til Stortinget

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag. Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og...

les mer