6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til revidert avløpsdirektiv tar ikke tilstrekkelig hensyn til regionale og lokale forhold

17. feb, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Rammebetingelser

Norsk Vann har utarbeidet en kortversjon av posisjonsnotat til avløpsdirektivet (oppdatert 20. februar). Et mer utfyllende posisjonsnotat er under utarbeidelse, samt en engelsk versjon som skal spilles inn til høringen til EU.

Forslaget til revidert direktiv vil slå spesielt hardt ut for små kystkommuner med få innbyggere og en robust kystresipient. Kravene skiller ikke lenger på om utslippet går til ferskvann eller til en robust kystresipient, og virkeområdet for utslipp til kyst utvides fra å tidligere omfatte tettbebyggelser fra 10.000 pe til å gjelde for alle tettbebyggelser fra 1.000 pe.

De nye minimumskravene kan ikke oppnås med dagens mekaniske anlegg, noe som betyr at disse må byttes ut med nye anlegg for reduksjon av organisk materiale. Kravene gjelder uavhengig av om vannforekomsten er klassifisert som god eller dårlig i henhold til vannforskriften med dagens rensemetode.

Se dokumentet «Konsekvens for små kystkommuner» for mer informasjon.

Tydelig fra Svenskt Vatten

Svenskt Vatten er ferdig med sitt posisjonsnotat og dette kan leses i sin helhet her.

I sine tilbakemeldinger adresserer svenskene mange av de samme prinsippene og problemstillingene som Norsk Vann tar opp i utkastet til høringssvar.

Svensk Vatten etterlyser fleksibilitet i regelverket som tar hensyn til kaldt klima, spredt bosetting og viser til at natur, geografi og miljøforhold i Sverige og Skandinavia avviker fra forhold på kontinentet eller rundt Middelhavet. De påpeker at det er et viktig prinsipp at krav må forankres i et behov for å beskytte miljøet, samt menneskers helse og sikkerhet. Det er ikke bærekraftig å rense kun fordi det er teknisk mulig, og urimelige høye minimumskrav vil føre til store kostnader og liten miljønytte, noe som kan redusere befolkningens tillit til miljøarbeid.

En «one size fits all-tilnærming» bør forlates og erstattes med regelverk som bedre kan tilpasses regionale og lokale behov, mener Svenskt Vatten.

Oppfordrer regjeringen

Svenskt Vatten uppmanar regeringen att agera kraftfullt för att få till stånd viktiga ändringar i förslaget till EU:s nya avloppsdirektiv. Annars riskerar det att bli ett mycket dyrt beslut för Sverige som inte gagnar miljöarbetet och kan hämma hela samhällsutvecklingen, menar branschorganisationen som ser allvarliga brister.

Norsk Vann har samme oppfordring til norske myndigheter.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer