6255 3030 post@norskvann.no

Forslag til revidert avløpsdirektiv tar ikke tilstrekkelig hensyn til regionale og lokale forhold

17. feb, 2023 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Rammebetingelser

Norsk Vann har utarbeidet en kortversjon av posisjonsnotat til avløpsdirektivet (oppdatert 20. februar). Et mer utfyllende posisjonsnotat er under utarbeidelse, samt en engelsk versjon som skal spilles inn til høringen til EU.

Forslaget til revidert direktiv vil slå spesielt hardt ut for små kystkommuner med få innbyggere og en robust kystresipient. Kravene skiller ikke lenger på om utslippet går til ferskvann eller til en robust kystresipient, og virkeområdet for utslipp til kyst utvides fra å tidligere omfatte tettbebyggelser fra 10.000 pe til å gjelde for alle tettbebyggelser fra 1.000 pe.

De nye minimumskravene kan ikke oppnås med dagens mekaniske anlegg, noe som betyr at disse må byttes ut med nye anlegg for reduksjon av organisk materiale. Kravene gjelder uavhengig av om vannforekomsten er klassifisert som god eller dårlig i henhold til vannforskriften med dagens rensemetode.

Se dokumentet «Konsekvens for små kystkommuner» for mer informasjon.

Tydelig fra Svenskt Vatten

Svenskt Vatten er ferdig med sitt posisjonsnotat og dette kan leses i sin helhet her.

I sine tilbakemeldinger adresserer svenskene mange av de samme prinsippene og problemstillingene som Norsk Vann tar opp i utkastet til høringssvar.

Svensk Vatten etterlyser fleksibilitet i regelverket som tar hensyn til kaldt klima, spredt bosetting og viser til at natur, geografi og miljøforhold i Sverige og Skandinavia avviker fra forhold på kontinentet eller rundt Middelhavet. De påpeker at det er et viktig prinsipp at krav må forankres i et behov for å beskytte miljøet, samt menneskers helse og sikkerhet. Det er ikke bærekraftig å rense kun fordi det er teknisk mulig, og urimelige høye minimumskrav vil føre til store kostnader og liten miljønytte, noe som kan redusere befolkningens tillit til miljøarbeid.

En «one size fits all-tilnærming» bør forlates og erstattes med regelverk som bedre kan tilpasses regionale og lokale behov, mener Svenskt Vatten.

Oppfordrer regjeringen

Svenskt Vatten uppmanar regeringen att agera kraftfullt för att få till stånd viktiga ändringar i förslaget till EU:s nya avloppsdirektiv. Annars riskerar det att bli ett mycket dyrt beslut för Sverige som inte gagnar miljöarbetet och kan hämma hela samhällsutvecklingen, menar branschorganisationen som ser allvarliga brister.

Norsk Vann har samme oppfordring til norske myndigheter.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer
Workshop om rensing av mikroforurensninger

Workshop om rensing av mikroforurensninger

Når er det behov for rensing av mikroforurensninger? Hva sier avløpsdirektivet? Hva gjør svenskene? Det er blant spørsmålene vi belyser i en workshop 23. april.  NB: Påmeldingsfrist 15. april Nye krav vil gjelde mange Det er ikke bare de største anleggene som vil få...

les mer
Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg i kapittel 13 og 14

Infiltrasjonsanlegg som havner innunder forurensningsforskriftens kapittel 14 har vært i vinden i en periode. Norsk Vann starter opp et nytt prosjekt med dette som tema. Prosjektet skal beskrive hvordan man kan ta representative prøver av infiltrasjonsanleggene, slik...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer