6255 3030 post@norskvann.no

Dok8: 216 S om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp

27. apr, 2021 | Høringsuttalelser, Rammebetingelser

Norsk Vann har levert skriftlig høringsuttalelse til behandlingen av representantforslaget SV har fremmet i Stortinget om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp.

Representantforslaget som har tittel «Dokument 8:216 S om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp» ble levert av flere Stortingsrepresentanter fra SV. Forslaget er nå til behandling i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité og de mottar kun skriftlige høringsuttalelser til forslaget. Etter planen skal forslaget behandles av Stortinget 10. juni.

Forslaget inneholder mange viktige saker som Norsk Vann har jobbet med overfor myndighetene i lang tid. Denne våren har vi også hatt separate møter med partienes fraksjoner i henholdsvis Kommunal- og forvaltningskomiteen og Energi- og miljøkomiteen, og snakket om disse viktige temaene.

Det er ingen tvil om at vannbransjen står foran store utfordringer i årene som kommer, hele bransjen vil bli satt under press for å klare dette. Alle de syv forslagene som er fremmet i denne saken vil være gode og nødvendige bidrag for at vi skal få utført de viktige og samfunnskritiske oppgavene i årene som kommer.

Her gir vi en kort kommentar til hvert enkelt forslag:

Forslag 1: Stortinget ber regjeringen gjennomføre en statlig utredning om et nasjonalt system for nødvannsutstyr som et prioritert tiltak for å styrke beredskapsevnen på drikkevannsområdet. 

Det er avgjørende å ruste opp beredskapen med å få etablert også en nasjonal ordning for nødvann. For mindre hendelser så håndterer kommunen dette godt i dag, enten alene eller i regionalt samarbeid. Ved en større hendelse har vi ikke den kapasiteten for dette. Her burde det vært etablert en ordning, gjerne etter svensk modell. Det kan også her være fornuftig å etablere et samarbeid med Sverige om dette.

Forslag 2: Stortinget ber regjeringen sette av tilstrekkelige ressurser til å følge opp forslagene i NOU 2015:16, herunder utrede spørsmålet om ansvar for skader, og å modernisere lov- og forskriftsreguleringen av vann- og avløpsgebyrene og fremme nødvendige forslag for å sørge for dette.

Forslag 6: Stortinget ber regjeringen sikre at Miljødirektoratets forslag til en utvidet vass- og avløpsanleggslov som imøtekommer behovet for en samlet regulering, kommer til behandling i Stortinget snarest.

Disse to forslagene mener vi henger sammen. Bransjen har lenge etterspurt en helhetlig vanntjenestelov. Det ble i fjor sendt ut et høringsforslag som var en god begynnelse på dette. Det haster å få lagt dette fram til behandling i Stortinget. I tillegg så har bransjen over mange år etterspurt an avklaring for ansvar og finansiering knyttet til overvann. Klimaendringene med både mye mer nedbør og lengre perioder med tørke utfordrer bransjen betydelig allerede. Vi forventer at lovgivende forsamling nå klarer å følge opp med lovarbeid som er tilpasset denne utviklingen.

Forslag 3: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige endringer i vass- og avløpsanleggslova § 4 for å kunne gi et obligatorisk påslag på ca. 50 kroner per abonnent per år.

Dette er viktig forslag for bransjen. Utredningene som Folkehelseinstituttet gjorde i 2018 om dette fikk en bred tilslutning, også fra forbrukerne sine organisasjoner. MEF, KS, Huseierne, Vannklyngen og Norsk Vann har stått sammen bak arbeidet med å få dette på plass.

Forslag 4: Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å sikre økt finansiering til vannkompetanse i årene som kommer.

Forslag 5: Stortinget ber regjeringen flytte ingeniørutdanningen opp én kategori, til kategori D, med et langsiktig mål om plassering i kategori C.

Begge disse forslagene støtter vi. Gjennom Norsk Vann rapport 258 om rekrutteringsbehov i vannbransjen ser vi at det trengs 37 nye sivilingeniører, 41 nye ingeniører og i snitt 100 nye driftsoperatører hvert eneste år de neste 30 årene for å møte behovet i vannbransjen. Dette blir en nøkkelfaktor for å løse bransjens samfunnskritiske oppdrag.

Forslag 7: Stortinget ber regjeringen sørge for å fullfinansiere Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås.

Dette er forslag som treffer absolutt hele bransjen. Dette fordi kommuner, anleggsbransjen og leverandørindustrien har jobbet sammen over lang tid med å etablere nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Spleiselaget har vært krevende, men nå er man der at bygging av sentret kan realiseres i løpet av dette året. Dessverre så mangler det om lag 8 millioner til å gjøre senteret komplett fra oppstart. Dette hadde vært viktig å få på plass slik at man sikret et godt tilbud til brukere fra oppstart. Det er ingen tvil om dette senteret både vil sikre kvalitet og bidra til gode innovasjoner for årene som kommer når det gjelder ledningsnettet. Dette vil komme innbyggerne i hele landet til gode.

Hele høringsuttalelsen kan du lese her.

Du kan også følge utviklingen av sakens behandling i Stortinget her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

På «lobbytur» til Stortinget

På «lobbytur» til Stortinget

Vår nye direktør, Ragnhild Aalstad, fikk med seg avgått direktør Thomas Breen som guide og døråpner på Stortinget i dag. Norsk Vann var invitert i to møter, med henholdsvis Arbeiderpartiets og Sosialistisk venstreparti sine representanter i Kommunal- og...

les mer
Endringer i IKS-loven til Stortinget

Endringer i IKS-loven til Stortinget

Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fått oversendt forslag om lovendringer i lov om interkommunale selskaper fra regjeringen. Saken hadde skriftlig høring med frist 12. april. Norsk Vann har levert høringsuttalelse til Stortinget.  Innspillet er delt...

les mer