6255 3030 post@norskvann.no

bedreVANN 2021: God utvikling på overholdelse av rensekrav

22. sep, 2022 | Avløp, bedreVANN, Vann

Rapporten fra bedreVANN for 2021 viser en veldig god utvikling når det gjelder overholdelse av rensekrav for avløpsvann. Antall innbyggere tilknyttet renseanlegg som overholder rensekravene har økt fra 49 % i 2020 til 73 % i 2021.

Det er nå de store kommunene som kan vise til de beste resultatene på avløpsrensing.

Last ned bedreVANN-rapporten for 2021 her

Vannforsyning

På vannforsyning er resultatene også gjennomgående best i de største kommunene. Kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen er ikke god nok i mange små kommuner. Det er imidlertid en utfordring å kunne si noe helt sikkert om dette, da datagrunnlaget i KOSTRA (som bygger på rapporteringen til Mattilsynets Mats), mangler tilstrekkelig dokumentasjon på hygienisk barrieresikring og alternativ forsyning.

Vanntap, fremmedvann og ledningsfornyelse

Utfordringene med vanntap i vannledningsnettet er størst i de store kommunene. Det framgår av rapporten at nettopp de store kommunene har klart å redusere sine vanntapsiden 2015, mens situasjonen er uendret i mindre kommuner. Gjennomsnittlig fremmedvannsmengde som tilføres renseanleggene var på 50 % i bedreVANN-kommunene i 2021.

De største kommunene har de største problemene delvis på grunn av større andel fellesledningsnett. De største kommunene har en ledningsfornyelse som ligger på 80 – 90% av behovet. Vedlikeholdsetterslepet er større i de minste kommunene.

Den nødvendige økningen i ledningsfornyelse i de mindre kommunene vil medføre en betydelig kostnadsvekst i årene framover. Infrastrukturen må vedlikeholdes/fornyes selv om kommunen har uendret eller nedgang i innbyggertallet.

VA-gebyr

Forskjellen i gjennomsnittlig VA-gebyr mellom store og små kommuner er mindre enn forventet. I snitt er årsgebyret 1,4 ganger høyere i de minste kommunene enn de største. Gjennomsnittlig selvkost i de minste kommunene er imidlertid 2 ganger høyere enn de største.

Dersom en ser på variasjonen i VA-gebyr innenfor hver kommunegruppe, er det større gebyrforskjeller mellom de mindre kommunene enn de store. Det høyeste vann- og avløpsgebyret i 2021 var på kr 20 333 inkl. mva. og middelverdien var på kr 10 575 kr inkl. mva.

bedreVANN

bedreVANN-rapporten sammenstiller resultatene for bedreVANNkommunene i 2021, og angir historisk utvikling av resultatene med vurderinger i forhold til lover og forskrifter samt målene for bærekraft. 77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap har vært deltakere i 2021, der 3,54 millioner innbyggere er tilknyttet VA-tjenestene. Dette er 78 % av de 4,57 millioner innbyggerne som er tilknyttet kommunalt nett i Norge. 

Formål

Formålet er produksjon av nasjonal og kommunal statistikk som grunnlag for forbedring av vannbransjens:

 

  • kvalitet på vann- og avløpstjenestene til abonnentene
  • kostnadseffektivitet og bærekraft
  • resultatutvikling og sammenligning for den deltakende kommune og selskap
Datagrunnlag

Datagrunnlag for bedreVANN på nivå 1 er hovedsakelig importerte data fra KOSTRA, Mattilsynet og Miljødirektoratet fra kommunenes pålagte rapportering til disse instansene. En del supplerende data om tjenestekvalitet, energi (nivå 2) og investeringer (nivå 2) har deltakerne rapportert direkte i bedreVANN dataverktøyet.

For å få et komplett bilde av resultater og resultatutvikling for alle kommunene i Norge er også KOSTRA-dataene benyttet. Dette er viktig for å få et bilde av resultatene i de mindre kommunene, som i mindre grad deltar i bedreVANN-rapporteringen.

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag

Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden.  Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men...

les mer
Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer