6255 3030 post@norskvann.no

Taknedløp fra kompakte tak – mulighet for utkast til terreng

31. jan, 2024 | Avløp, Overvann, Rapporter

Norsk Vann rapport 282/2023 vurderer mulige løsninger for nedløpssystemer fra kompakte tak som både er forenelig med at overvann skal håndteres lokalt på tomten og at vi unngår skader fra frost og ising i nedløp.

Rapporten er nå tilgjengelig i Vannbokhandelen

Bygg med flate, kompakte tak har vanligvis blitt bygget med innvendige taknedløp koblet på kommunal overvannsledning, for å sikre avrenning på en effektiv og frostfri måte. Denne praksisen tar derimot ikke tilstrekkelig høyde for utfordringer knyttet til overvann og er i dag ikke anbefalt. Nye løsninger må tas i bruk i tråd med tre-trinnstrategien for overvannshåndtering.

En ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 28-10 krever, så langt ikke annet er bestemt i arealplan, at «tiltakshaver skal gjennomføre tiltak slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordrøyes på eiendommen. Forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig». Dermed må det tas i bruk nye løsninger for taknedløp, som ikke tidligere har vært benyttet i utstrakt grad. 

Ved å gå bort fra innvendige nedløp oppstår utfordringer med snøsmelting og isdannelse om vinteren. Issvuller, isdemninger og istapper kan oppstå og føre til skade på bygget, eiendom og i verste fall personer. I tillegg medfører fjerning av is store kostnader for byggeier.

Det er derfor ønsket å finne løsninger for taknedløp som håndterer overvann i tråd med loven uten at det fører til isdannelse, og som er lette å drifte og vedlikeholde. 

Rapporten gir en gjennomgang av regelverk, litteratur og erfaringer med eksisterende løsninger for nedløpssystemer fra kompakte tak. Det er også presentert en vurdering av mulige nye løsninger, og fordeler og ulemper med de forskjellige løsningene.

Et formål med rapporten er å gi et overblikk over problemstillingen, og være en kilde til informasjon for aktører både innenfor vann og avløp, landskapsarkitektur, bygningsfysikk og bygningsteknikk. Rapporten skal kunne gi alle aktører i et prosjekt et grunnlag for felles forståelse av aktuelle problemstillinger, slik at gode løsninger kan utarbeides i fellesskap.

Rapporten er nå tilgjengelig i Vannbokhandelen

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer
Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Mulig ISO-standard: En svært dårlig ide!

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO jobber med et initiativ som på sikt kan resultere i en internasjonal standard for «nedspylbare produkter». Det er mildt sagt en dårlig ide! Våtservietter og engangskluter, sanitærprodukter og andre artikler fra...

les mer
Vil du vite mer om Vannstandard?

Vil du vite mer om Vannstandard?

Interessen for Vannstandard er stor og mange ønsker mer informasjon om tjenesten som skal hjelpe kommunene med å kommunisere hvilke krav som gjelder når vann og avløp skal bygges ut og driftes.  Norsk Vann har planlagt en rekke digitale informasjonsmøter, både for...

les mer