6255 3030 post@norskvann.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken skjerper innsigelsespraksisen

31. jan, 2024 | Avløp, Byggesaker

Statsforvalteren i Oslo og Viken strammer inn forventningene til at kommunene ivaretar avløp i arealplanleggingen. Bakgrunnen er tilstanden i Oslofjorden. 

Å inkludere vann og avløp på et tidlig tidspunkt i arealplanleggingen er både hensiktsmessig og nødvendig for å sikre de beste løsningene.

Plan- og bygningsloven krever dessuten at bortledningen av avløpsvannet er sikret og i samsvar med forurensningsloven før man kan oppføre bygninger. Det innebærer at utbyggere ikke kan løse kravet til å lede bort avløpsvannet gjennom å knytte bygningene til et avløpsrenseanlegg som ikke overholder kravene i sin utslippstillatelse, og atavløpsrenseanleggene må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere nye påkoblinger.

I praksis betyr innstrammingen at statsforvalteren skjerper innsigelsespraksisen til planforslag, der avløpsløsningen ikke er i samsvar med forurensningsregelverket.

På sin nettside skriver statsforvalteren: 

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk, og behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til fjorden er stort. En av de største påvirkningene er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Til tross for strengere regelverk og bedre renseteknologi, ser vi en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og dermed ikke renser avløpsvannet godt nok. Flere kommuner rapporterer at de likevel fortsetter å koble på nye abonnenter, til renseanlegg som per i dag ikke driver lovlig.

 

Statsforvalteren kommer med en sterk oppfordring til kommunene om å ta grep i sin arealplanlegging. Dette for å sikre at utbygginger kun skjer i tråd med gjeldende regelverk. Rekkefølgebestemmelser i arealplanene må brukes for å sikre avløp som kritisk infrastruktur.

 

Vi varsler også om en strengere innsigelsespraksis i saker der kommunene legger opp til utbygginger i områder med utilfredsstillende renseløsninger. Hensikten ved å fremme slike innsigelser er å unngå økning av ulovlige utslipp, og å sikre at utbyggingen er i tråd med gjeldende regelverk.

Brevet fra statsforvalteren til kommunene i Oslo og Viken kan leses her 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Åpning av Vannsenteret

Åpning av Vannsenteret

Store deler av vannbransjen med representanter fra kommuner og selskap, utdanningsinstitusjoner og leverandørindustri, samt politisk ledelse og representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet gjestet Ås mandag 17. juni for offisiell åpning av Nasjonalt senter for...

les mer
Miljøgifter avsløres i avløpsslam

Miljøgifter avsløres i avløpsslam

De finnes i produkter vi vasker oss med, i klærne våre, i parfymen din og i elektriske artikler vi omgir oss med. Miljøgifter finnes til og med i flasker vi drikker av, i matemballasje og kan oppstå når vi griller og steker maten vår. For å nevne noe. For ingen har...

les mer
Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Søk tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt innen 14. juni. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen så raskt som mulig. Stortinget...

les mer