6255 3030 post@norskvann.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken skjerper innsigelsespraksisen

31. jan, 2024 | Avløp, Byggesaker

Statsforvalteren i Oslo og Viken strammer inn forventningene til at kommunene ivaretar avløp i arealplanleggingen. Bakgrunnen er tilstanden i Oslofjorden. 

Å inkludere vann og avløp på et tidlig tidspunkt i arealplanleggingen er både hensiktsmessig og nødvendig for å sikre de beste løsningene.

Plan- og bygningsloven krever dessuten at bortledningen av avløpsvannet er sikret og i samsvar med forurensningsloven før man kan oppføre bygninger. Det innebærer at utbyggere ikke kan løse kravet til å lede bort avløpsvannet gjennom å knytte bygningene til et avløpsrenseanlegg som ikke overholder kravene i sin utslippstillatelse, og atavløpsrenseanleggene må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere nye påkoblinger.

I praksis betyr innstrammingen at statsforvalteren skjerper innsigelsespraksisen til planforslag, der avløpsløsningen ikke er i samsvar med forurensningsregelverket.

På sin nettside skriver statsforvalteren: 

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk, og behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til fjorden er stort. En av de største påvirkningene er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Til tross for strengere regelverk og bedre renseteknologi, ser vi en negativ utvikling i antall kommuner som ikke overholder rensekravene, og dermed ikke renser avløpsvannet godt nok. Flere kommuner rapporterer at de likevel fortsetter å koble på nye abonnenter, til renseanlegg som per i dag ikke driver lovlig.

 

Statsforvalteren kommer med en sterk oppfordring til kommunene om å ta grep i sin arealplanlegging. Dette for å sikre at utbygginger kun skjer i tråd med gjeldende regelverk. Rekkefølgebestemmelser i arealplanene må brukes for å sikre avløp som kritisk infrastruktur.

 

Vi varsler også om en strengere innsigelsespraksis i saker der kommunene legger opp til utbygginger i områder med utilfredsstillende renseløsninger. Hensikten ved å fremme slike innsigelser er å unngå økning av ulovlige utslipp, og å sikre at utbyggingen er i tråd med gjeldende regelverk.

Brevet fra statsforvalteren til kommunene i Oslo og Viken kan leses her 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Oslofjorden: Søk tilskudd til nitrogenfjerning

Miljødirektoratet åpner for flere søknader om tilskudd til nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt. Søknadsfristen er 4. februar 2024. For å bedre tilstanden i Oslofjorden, er det behov for å redusere nitrogentilførslene så raskt som...

les mer