6255 3030 post@norskvann.no

Kommunalkomiteen følger opp Hurdalsplattformen med å etterspørre sektorlov for vannbransjen

10. des, 2021 | Interessesaker, Rammebetingelser

Et flertall i Kommunal- og forvaltningskomiteen, bestående av medlemmene fra Ap, Sp og SV, sørger for et nytt og viktig steg i retning av en sektorlov for vann.

Vannbransjen har lenge etterlyst en bedre og mer helhetlig koordinering av lovarbeid og myndighetsutøvelse som påvirker vann- og avløpssektorens evne til å levere gode tjenester til innbyggerne. I dag er 11 departementer involvert, uten særlig grad av koordinering, og med statsforvaltere og regionale mattilsyn som legger til grunn ulike tolkninger og praksis i sin oppfølging. Det bidrar til en uoversiktlig hverdag for kommuner, interkommunale selskaper og foretak som skal produsere og levere tjenestene, og for privat sektor som skal bidra med rådgivning, innovasjon og teknologiutvikling. 

-Norsk Vann har stått i bresjen for å få oppmerksomhet rundt disse utfordringene, og nå virker det som om vi har nådd frem til storting og regjering. Når bransjen skal investere 330 milliarder kroner de neste 20 årene er det viktig med gode og tydelige rammebetingelser, sier direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. 

Merknaden, som ble knyttet til Kommunalkomiteens avgivelse av statsbudsjettet for 2022, lyder i sin helhet slik:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til partiene ved tre anledninger, Innst. 380 S (2014– 2015), Innst. 369 S (2018–2019) og Innst. 16 S (2020–2021), har foreslått eller pekt på behovet for en ny sektorlov for vann- og avløpssektoren og behovet for å ta tak i utfordringer i vann og avløpssektoren knyttet til vannforsyningssikkerhet, etterslep på vedlikehold, kompetanse, gebyrer, koordinering av lovverk og offentlig aktører. Flertallet er positive til at regjeringen vil bidra med å finne løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger og vil fremme forslag om en sektorlov for vann.

Nå starter jobben

-Vi er fornøyde med at Kommunalkomiteen på Stortinget sender en slik formulering, men det er nå jobben starter. En slik sektorlov må ikke ende opp som en ny lov med krav fra staten til kommunene, påpeker Breen. 

-Skal vi få løst de store utfordringene vi har med å sikre nok og trygt drikkevann ut til innbyggerne, og forsvarlig håndtering av avløpsvannet før det slippes tilbake i naturen, må vi få til et godt samspill mellom de ulike myndighetene og forvaltningsnivåene, tjenesteprodusentene og forbrukerne, forklarer Breen. 

Norsk Vanns medlemmer mener et godt sted å starte er å få på plass en helhetlig vanntjenestelov for bedre å regulere rettigheter og plikter i forholdet mellom kommunene og deres abonnenter som mottar vann- og avløpstjenester. En slik lov vil gi abonnentene mer forutsigbare rammer og kommunene bedre mulighet til å håndheve vilkårene på vegne av fellesskapet. 

-I tillegg er det avgjørende å få gjort lovmessige avklaringer rundt håndtering av overvann. Stadig hyppigere ekstremnedbør som havner i avløpsnettet presser ledninger og renseanlegg til det ytterste, og er i mange tilfeller direkte årsak til at kommuner bryter sine utslippstillatelser, sier Breen. 

-Vi mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet er riktig eier av dette koordineringsarbeidet, blant annet for å sikre nær kobling til plan- og bygningsloven. Norsk Vann skal være en aktiv og konstruktiv partner i innspills- og høringsprosesser, og i andre relevante sammenhenger, lover direktøren avslutningsvis. 

En lang prosess

Allerede i 2004 laget Norsk Vann en rapport hvor behovet for en egen sektorlov for vann og avløp ble drøftet. I de påfølgende årene har temaet vært gjenstand for debatt i Stortinget i flere sammenhenger, uten at det har ført til konkrete resultater. 

I 2015 laget Norsk Vann en ny rapport som beskrev hvordan en slik lov kunne se ut. Dette året ble også NOU 2015:16 lagt fram som beskriver behovene for avklaringer knyttet til håndtering av overvann. 

De siste to årene har disse temaene vært diskutert i møter med alle de politiske partiene på stortinget. Det ble også i vår fremmet et representantforslag fra SV som berørte dette.

-At en ny regjering nå i sin politiske plattform sier at både klimatilpasning, lovarbeid og bidrag for å få gjort noe med investeringene skal prioriteres er derfor en viktig seier for vannbransjen, avslutter Breen. 

Relaterte lenker:

Hurdalsplattformen

NORVAR prosjektrapport 141/2004

Norsk Vann rapport 214/2015 Forslag til sektorlov for vanntjenester

Norsk Vann mener 2021: Behov for en vanntjenestelov

Viktig debatt om vann og avløp i Stortinget (norskvann.no juni 2021)

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer