6255 3030 post@norskvann.no

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

29. nov, 2022 | Avløp, Interessesaker, Miljø

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann

Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal ivareta nye hensyn som reduksjon av forurensning fra overvann, klimagassutslipp, energiforbruk og sykdomsovervåkning i avløpsvann.

Forslaget skal nå behandles i Miljøkomiteen i EU-parlamentet, som består av innvalgte representanter fra EU-landene. Samtidig skal det behandles i Rådet, som består av EU-landenes fagstatsråder. Til slutt forhandler disse og EU-kommisjonen om den endelige teksten, før den blir vedtatt. Denne prosessen vil trolig være ferdig i mars/april 2024.

Sentrale punkter

Norsk Vann har gjennomgått forslaget til revidert direktivtekst og utarbeidet et notat som beskriver de områdene vi mener er mest sentrale for norske kommuner og avløpsanlegg: 

For Norges del skal det vedtatte direktivet deretter behandles av EØS-komiteen, hvor EØS-landene kan be om tilpasninger eller unntak. Det er uvanlig å forhandle om tilpasninger i direktiver før de tas inn i EØS-avtalen.

Til slutt implementeres direktivet i norsk regelverk, noe som blant annet vil bety endringer i avløpsdelen av forurensningsforskriften. Dette vil bli sendt på høring før forskriften endres.

Jobber med innspill

Norsk Vann deltar aktivt i den videre prosessen gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon EurEau. Der gir vi innspill til hvilke posisjoner EurEau skal fremme overfor politikerne i EU-parlamentet, og som medlemmene kan bruke i sin dialog med politisk nivå hjemme og i Brussel.

Vi vil også gi innspill til norske myndigheter om hvordan de kan utarbeide hensiktsmessige norske rammebetingelser som ivaretar direktivets gode formål på en mest mulig bærekraftig måte. 

Relaterte nyhetssaker

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til...

les mer
Tilskudd fra Miljødirektoratet

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har lyst ut midler for 2023 for arbeid med klimatilpasning og for arbeid med å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Midler øremerket tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden lyses ut senere. Tilskuddsordningen...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer