6255 3030 post@norskvann.no

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

29. nov, 2022 | Avløp, Avløpsdirektiv, Interessesaker, Miljø

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann

Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal ivareta nye hensyn som reduksjon av forurensning fra overvann, klimagassutslipp, energiforbruk og sykdomsovervåkning i avløpsvann.

Forslaget skal nå behandles i Miljøkomiteen i EU-parlamentet, som består av innvalgte representanter fra EU-landene. Samtidig skal det behandles i Rådet, som består av EU-landenes fagstatsråder. Til slutt forhandler disse og EU-kommisjonen om den endelige teksten, før den blir vedtatt. Denne prosessen vil trolig være ferdig i mars/april 2024.

Sentrale punkter

Norsk Vann har gjennomgått forslaget til revidert direktivtekst og utarbeidet et notat som beskriver de områdene vi mener er mest sentrale for norske kommuner og avløpsanlegg: 

For Norges del skal det vedtatte direktivet deretter behandles av EØS-komiteen, hvor EØS-landene kan be om tilpasninger eller unntak. Det er uvanlig å forhandle om tilpasninger i direktiver før de tas inn i EØS-avtalen.

Til slutt implementeres direktivet i norsk regelverk, noe som blant annet vil bety endringer i avløpsdelen av forurensningsforskriften. Dette vil bli sendt på høring før forskriften endres.

Jobber med innspill

Norsk Vann deltar aktivt i den videre prosessen gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon EurEau. Der gir vi innspill til hvilke posisjoner EurEau skal fremme overfor politikerne i EU-parlamentet, og som medlemmene kan bruke i sin dialog med politisk nivå hjemme og i Brussel.

Vi vil også gi innspill til norske myndigheter om hvordan de kan utarbeide hensiktsmessige norske rammebetingelser som ivaretar direktivets gode formål på en mest mulig bærekraftig måte. 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer
25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer